Ви є тут

Кафедра системного проектування (СП), ННК ІПСА


http://cad.kpi.ua

Кафедра системного проектування (СП), Навчально-науковий комплекс 'Інститут прикладного системного аналізу', Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 26, вул. Панаса Мирного 19, к.205, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 280 87 71,
Електронна пошта: kiselev[at]cad.kiev.ua
Сайт:

Кафедра Системного проектування (СП) розпочала підготовку спеціалістів з комп’ютерних систем проектування у 1972 році першою в Україні і однією з перших у колишньому СРСР, як кафедра Систем Автоматизованого Проектування (САПР). Фахівці спеціальності готуються для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності у галузі застосування сучасних інформаційних технологій у проектуванні найрізноманітніших об’єктів штучного середовища людини і інформатизації функціонування організацій і установ.

Інформаційні технології проектування

Змістом спеціальності 8.05010102 “Інформаційні технології проектування” є створення і застосування сучасних комп’ютерних технологій (математичного моделювання, графічних та текстових процесорів, баз даних та знань, комп’ютерних мереж, експертних систем та систем прийняття рішень, мультимедіа інформаційних технологій, інформаційних ресурсів мережі Internet) на всіх етапах індивідуального чи колективного оптимізаційного проектування та розробки нових об’єктів та процесів: попереднього дослідження, вибору принципів дії, розробок ескізного та технічного проектів. всебічного інженерного аналізу і оптимізації проекту, підготовки конструкторської документації та керуючої інформації для автоматизованих виробництв.

Підготовка фахівців проводиться за такими напрямками

 • Комп'ютерне проектування в інформаційному середовищі Іnternet;
 • Проектування мережних мультимедіа інформаційних ресурсів СП;
 • Сучасні засоби комп'ютерного оптимального проектування інженерних об'єктів і соціально-економічних систем;
 • Системи комплексного автоматизованого проектування заказних ВІС;

Об'єктами діяльності фахівця можуть бути:

 • системи автоматизованого проектування в електроніці та інших галузях;
 • сучасний інструментарій програмування;
 • математичні моделі об'єктів та процесів комп’ютеризації;
 • CASE системи проектування програмного забезпечення; робочі місця програмістів та користувачів, пристрої відображення інформації;
 • інтерфейси користувача з програмними системами, програмні інтерфейси;
 • комп'ютерні мережі, засоби телекомунікаційної підтримки робочих місць;
 • соціально-економічні та менеджерські системи підтримки фінансово-банківської діяльності; контролю та управління товарним і грошовим обігом; інформаційного забезпечення автоматизованих офісів;
 • комп'ютерні навчальні системи, системи дистанційного навчання.
 • інформаційні мультимедіа системи;
 • інформаційні технології Інтернет/Інтранет.

Фахівці з цієї спеціальності готуються для науково-дослідної, проектної і організаційно-управлінської діяльності в галузі застосування сучасних інформаційних технологій для інформатизації функціонування організацій і установ і проектування найрізноманітніших об’єктів техніки і штучного оточення людини. Вони володіють знаннями з паралельних комп’ютерних архітектур і багатоядерних процесорів, алгоритмів паралельної обробки інформації, інструментарію паралельного програмування, з розподілених баз даних і обчислень; вміють використовувати Інтернет як середовище для колективного проектування, знають сучасні засоби комп’ютерного оптимального проектування інженерних об’єктів і соціально-економічних систем, інваріантні проекті процедури і алгоритми, вміють інтегрувати проектні модулі з врахуванням сучасних стандартів для форматів даних, розуміють особливості проектування МЕМС (мікроелектро-механічних систем) тощо. Вони також обізнані з комп’ютерними системи обробки та розпізнавання зображень, геометричного моделювання, комп’ютерного зору, системами анімації і комп’ютерної графіки, системи віртуальної реальності, засобами проектування мережних мультимедіа інформаційних ресурсів.

Системне проектування

Спеціальність 8.06010301 «Системне проектування» охоплює етап попереднього проектування інформаційних систем і технологій, коли формуються вимоги до можливого технічного завдання, виходячи з аналізу потоків даних майбутньої системи і її призначення, дослідження і вибору доцільних алгоритмів її функціонування.

Системне проектування – це міждисциплінарна методологія побудови інтелектуальних середовищ, призначених для розв’язування задач дослідження складних об’єктів (систем, процесів) різної фізичної природи комп’ютерними засобами та за активною участю людей (експертів, аналітиків, інженерів, дослідників).

Фахівець з системного проектування займається вирішенням спектру питань, пов’язаних зі збиранням корисних для поставленої задачі даних, їх аналізом, побудовою методів та моделей обробки цих даних, виконанням обчислювальних операцій на комп’ютерах на підставі створюваних моделей та виробкою оптимальних проектних рішень, рекомендацій та обґрунтованих висновків щодо поставленої задачі.

Об’єктом дослідження в системному проектуванні є різноманітні об’єкти, які підпадають під категорію складних систем та процесів, скажімо, такі, як інформаційні середовища (наприклад, розподілені комп’ютерні системи, семантичні Веб- та Грід-мережі), об’єкти наукових досліджень (наприклад, космічні або біологічні об’єкти), складні технічні системи (наприклад, інтегральні електронні схеми або гібридні вбудовані електронно-механічні системи),екологічні системи, технологічні або бізнес-процеси тощо. Таким чином, результати системного проектування в одних випадках можуть бути представлені у вигляді конкретних проектних технічних рішень, а в інших випадках - у вигляді певних узагальнень, прогнозів або рекомендацій, побудованих на підставі збирання та обробки великих обсягів даних та їх інтелектуального аналізу з використанням автоматизованих комп’ютерних засобів.

Системне проектування, так само як і системний аналіз, спрямоване на дослідження складних систем та процесів, моделювання яких вимагає комплексного підходу з використанням математичних методів, комп’ютерних технологій, а також взаємодії людини-експерта (або аналітика чи в загальному розумінні дослідника) з комп'ютерними системами. На відміну від системного аналізу, головною метою якого є розв’язання проблем прийняття рішень на підставі математичних методів дослідження, головною метою системного проектування євикористання комп’ютерних засобів для розв’язання задач, пов’язаних з розробкою проектних рішень або виконанням досліджень на великих обсягах даних. Таким чином, обидві галузі – системний аналіз та системне проектування – можна вважати дисциплінами, які взаємно доповнюють одна іншу і спрямовані на аналіз, дослідження та проектування складних систем.

Кафедра має добре обладнані комп'ютерні лабораторії на базі персональних комп'ютерів, локальну комп'ютерну мережу, що приєднана до всесвітньої комп'ютерної мережі Internet. Кафедра має прямі контакти з багатьма іноземними університетами та є визначним науковим центром у галузі інформаційних технологій, співробітничає з провідними іноземними фірмами (Intel), бере активну участь у Міжнародних технічних і освітніх програмах, в роботі UICEE (ЮНЕСКО центра інженерної освіти) та IGIP (Європейської Асоціації по інженерній освіті).

З метою підтримки навчального процесу на кафедрі:

 1. Створена спільна навчально- дослідницька лабораторія з бельгійською компанією Meleхis, яка призначена для спрямованої підготовки фахівців під потреби фірми. Щорічно за спеціальною програмою комп’ютерного проектування інтегральних схем навчаються 10-12 студентів, вибраних за конкурсом серед студентів ІПСА,ФЕЛ і РТФ. Їх розрахункові і курсові проекти пов’язані з тематикою фірми.Cтуденти отримають від фірми додаткові стипендії і щорічно здають заліки, що приймаються працівниками фірми. Після успішного завершення такого навчання студенти працевлаштовуються на фірмі.
 2. Співробітництво з німецькою компанією IHP (Innovation for High Performance) Франкфурт (Одер). Яке дає можливість кафедрі готувати фахівців з проектування мікросхем на сучасній технологічній базі (0.25 мкм), відсутній в Україні. Проектування мікросхем на замовлення IHP ведеться на кафедрі за технологічними нормами, переданими IHP, з використанням найсучасних систем проектування Cadence, а їх наступне виготовлення в Німеччині. Постійно здійснюється стажування магістрів кафедри в IHP з можливістю продовжити навчання на ступень «доктора філософії» в Котбуському університеті.
 3. Налагоджено співробітництво з англійською організацією EUROPRACTICE. Кафедра отримує для проведення навчання та науково дослідних робіт сучасне програмне забезпечення для автоматизованого проектування інтегральних схем (система Cadence, 32 ліцензія), при чому щорічну вартість ліцензій сплачена компаніями Meleхis і IHP (Innovation for High Performance) .
 4. В структурі кафедри діє спільна з фірмою «Samsung» навчально-дослідницька лабораторія розподілених обчислень «Samsung- КПІ». Лабораторія виконує:

Дослідження й розробки технологій для застосування в сучасних електронних приладах і системах, включаючи мобільні хмарні обчислення (Mobile Cloud Computing).

Дослідження та прототипування окремих алгоритмів для мультимодальної взаємодії у багато-вузлових системах споживацької електроніки

Розробку інформаційних технологій та програмного забезпечення для мережі побутової електроніки.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій