Ви є тут

Додаток до правил прийому до НТУУ "КПІ" у 2016 році для вступників до ІСЗЗІДодаток до правил прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” у 2016 році для вступників до Державного закладу “Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

Провадження освітньої діяльності у Державному закладі “Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (далі – Інститут або ДЗ “ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”) здійснюється відповідно до ліцензії  Міністерства  освіти і науки України щодо надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти, виданої в порядку, установленому законодавством.

Інститут утворений згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 658-р і на підставі Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Додаток до правил прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” у 2016 році для вступників до Державного закладу “Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (далі – Правила) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1085 від 15.10.2015 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796, Правил прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” в 2016 році, згідно з відомчими вимогами відбору кандидатів до вступу та специфічними умовами навчання в Інституті, розглянуто та ухвалено на засіданні Вченої ради Інституту, протокол № 2 від 26 листопада 2015 року.

І. Загальні положення

1.1. Інститут оголошує прийом для здобуття вищої освіти за спеціальностями (спеціалізаціями) ступенів бакалавра та магістра в межах ліцензованого обсягу, що зазначений у додатку 1 до цих Правил.

В Інституті здійснюється підготовка фахівців у сфері спеціального зв’язку та захисту інформації, які після випуску будуть проходити службу за контрактом на посадах офіцерського складу в Держспецзв’язку, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Управлінні державної охорони України та інших центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом та військових формуваннях України.

1.2. Підготовка за державним замовленням фахівців з вищою освітою в Інституті здійснюється за денною формою навчання за схемою «студент – курсант».

1.3. Вступники, які успішно пройшли конкурсний відбір і склали вступні випробування (екзамени), зараховуються на навчання до Інституту на перший курс і навчаються у статусі студента НТУУ “КПІ”. Студенти, які успішно закінчили навчання на першому курсі, уклали з начальником Інституту відповідний контракт на подальше проходження служби і відповідають вимогам щодо професійної придатності – приймаються на службу до Держспецзв’язку, складають присягу, отримують звання рядового або сержантського складу Держспецзв’язку і продовжують навчання на 2–4 курсах у статусі курсанта.

1.4. Курсанти, які закінчили навчання та здобули вищу освіту ступеня бакалавра, і виявили при цьому здібності до науково-технічної діяльності, за результатами фахових вступних випробувань на конкурсній основі зараховуються для подальшого навчання в Інституті для здобуття вищої освіти ступеня магістра і продовжують навчання в Інституті на 5 та 6 курсах у статусі курсанта.

1.5. Прийом до Інституту для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра та магістра здійснюється за конкурсом за рахунок видатків державного бюджету.

  1. Вступники, які допущені до складання вступних випробувань (екзаменів), на час їх проведення, у разі необхідності, можуть бути поселені в гуртожиток.
  2. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час навчання на 1-му курсі, надання місць у гуртожитку гарантовано.

ІІ. Організація прийому до Інституту

2.1. Організацію прийому вступників до Інституту здійснює Приймальна комісія НТУУ “КПІ”. До складу Приймальної комісії входить відбіркова комісія Інституту, яка затверджується наказом ректора Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Відбіркова комісія Інституту діє згідно з положенням про Приймальну комісію Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” та відповідно до порядку роботи Приймальної комісії, визначеного Правилами прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” в 2016 році. 

2.2. Усі питання, пов'язані з прийомом до Інституту, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії доводяться до вступників через відбіркову комісію Інституту не пізніше дня, наступного після їх прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників, відбору кандидатів та особливості прийому до Інституту

3.1. До Інституту на навчання на перший курс для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра на конкурсній основі приймаються громадяни України з повною загальною середньою освітою, відібрані та вивчені підрозділами кадрового забезпечення Держспецзв’язку, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади із спеціальним статусом і військових формувань України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників, рівня їх фізичної підготовки (вступних випробувань) з урахуванням середнього бала документа про повну загальну середню освіту та (у випадках визначених Правилами прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” в 2016 році та цими Правилами) балів за особливі успіхи та/або закінчення підготовчих курсів приймаються, крім випадків, передбачених у розділах IX та X цих Правил:

▪ особи із числа цивільної молоді (юнаки та дівчата) та ліцеїсти, які мають повну загальну середню освіту, виявили бажання навчатись в Інституті та проходити подальшу службу після випуску з Інституту в Держспецзв’язку, інших зацікавлених центральних органах виконавчої влади та військових формуваннях України, відповідають вимогам щодо професійної придатності і не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього, старшого і вищого начальницького складу чи класних чинів віком від 17 до 25 років, а ті, яким 17 років виповниться в наступному році – з дозволу начальника Інституту;

▪ особи, віком до 25 років, які мають повну загальну середню освіту, проходять службу за контрактом у Держспецзв’язку, Службі безпеки України, Державній прикордонній службі України, Збройних Силах України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній спеціальній службі транспорту, а також в інших центральних органах виконавчої влади із спеціальним статусом, військових формуваннях і правоохоронних органах України, мають спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу або військові звання рядового, сержантського і старшинського складу чи відповідні класні чини та рекомендовані для навчання в Інституті з метою підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб подальшої служби.

3.2. Особи, які вступають до Інституту за державним замовленням, повинні відповідати відомчим вимогам проходження служби і професійного відбору, що встановлені Держспецзв’язку, іншими центральними органами виконавчої  влади  та  військовими   формуваннями   України   відповідно   до законодавства.

 1. 3.3. Відбір і вивчення кандидатів на навчання в Інституті за державним замовленням здійснюють підрозділи кадрового забезпечення (кадрові підрозділи, підрозділи по роботі з особовим складом тощо) Держспецзв’язку, інших центральних органів виконавчої влади, військових формувань і правоохоронних органів України за місцем дислокації цих підрозділів (далі – кадрові підрозділи).
 2. 3.4. Порядок проведення відбору кандидатів до вступу для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра з числа цивільної молоді та ліцеїстів.

3.4.1. Особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти, які виявили бажання навчатись в Інституті, до 1 травняроку вступу, особисто звертаються за місцем проживання (реєстрації) до кадрового підрозділу з письмовою заявою щодо можливості та бажання навчатись в Інституті.

На підставі заяви кандидата кадрові підрозділи проводять заходи щодо вивчення кандидата, які передбачають одержання від нього необхідної інформації та документів, оцінки його моральних, ділових, особистих якостей і професійної підготовки з метою визначення можливості навчання кандидата в Інституті та подальшої служби в Держспецзв’язку, інших центральних органах виконавчої влади та військових формуваннях і правоохоронних органах України.

Порядок проведення та документального забезпечення процесу вивчення кандидатів щодо можливості їх служби  в Держспецзв’язку, інших центральних органах виконавчої влади із спеціальним статусом і військових формуваннях України визначається відповідними нормативно-правовими актами.

Рішення про доцільність направлення кандидата на навчання в Інститут за державним замовленням, який звернувся до кадрових підрозділів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України або інших центральних органів виконавчої влади, військових формувань і правоохоронних органів України, приймає їх керівництво.

3.4.2. Кандидати, які виявили бажання навчатись в Інституті за державним замовленням, за направленням кадрових підрозділів проходять огляд медичною комісією з метою визначення придатності за станом здоров’я навчатись в Інституті та проходити службу в Держспецзв’язку, інших центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом і військових формуваннях України та професійно-психологічний відбір. Професійно-психологічний відбір кандидатів на проходження служби та навчання здійснюється до проходження медичного огляду та оформлення матеріалів вивчення кандидата.

Медичний огляд і професійно-психологічний відбір кандидатів до вступу в Інститут проводиться у відповідних медичних закладах, які обслуговують особовий склад Держспецзв’язку, інших центральних органів виконавчої влади і військових формувань, як правило, за місцем проживання.

Перелік обмежень при визначенні медичними комісіями придатності кандидата до навчання в Інституті та проходження служби в Держспецзв’язку або інших центральних органах виконавчої влади і військових формуваннях України визначається згідно з чинним законодавством.

За результатами медичного огляду і професійно-психологічного відбору до кадрових підрозділів, які направили кандидатів на медичний огляд, медичними закладами надсилаються висновки медичної комісії встановленого зразка.

Кадрові підрозділи у встановленому порядку оформляють на кандидата особову справу.

3.5. Порядок проведення відбору і направлення кандидатів для вступу на навчання для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра з числа осіб, які проходять службу за контрактом.

3.5.1. Особи, які бажають навчатись в Інституті за державним замовленням і в цей час проходять службу за контрактом у Держспецзв’язку, Збройних Силах України, Державній прикордонній службі України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній спеціальній службі транспорту, а також в інших центральних органах виконавчої влади із спеціальним статусом, військових формуваннях і правоохоронних органах, що створені відповідно до  законодавства України, мають спеціальні звання рядового і молодшого  начальницького складу або військові звання, по команді в термін до 1 квітня року вступу подають відповідні рапорти.

У рапорті зазначається звання, прізвище, ім’я, по батькові, займана посада, освіта кандидата, повна назва Інституту та обрану ним спеціальність (спеціалізацію). Основою мотивації кандидата до вступу в Інститут має бути бажання щодо підвищення його особистого професійного рівня та використання отриманих знань, вмінь та навичок після випуску з Інституту для потреб подальшої служби.

Після накладення на рапорті особи, яка прагне навчатись в Інституті, резолюцій відповідних начальників (командирів) щодо їх згоди, його кандидатура обговорюється на засіданнях кадрових (атестаційних) комісій, які приймають рішення щодо доцільності направлення кандидата на навчання до Інституту.

3.5.2. У разі наявності відповідного договору (угоди) з Адміністрацією Держспецзв’язку і прийнятого командуванням рішення про доцільність навчання в Інституті кандидата з метою підвищення його професійного рівня і використання отриманих знань для потреб служби кадрові підрозділи у  встановленому порядку оформляють на кандидата особову справу, до якої залучаються документи згідно з наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 11.02.2014 № 67 або відповідних нормативних документів інших відомств.

3.6. У разі прийняття рішення щодо доцільності направлення кандидата на навчання в Інститут за державним замовленням та відповідності відомчим вимогам проходження служби, а також наявності відповідних угод (договорів) між Адміністрацією Держспецзв’язку та центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами або військовими формуваннями України, кадрові підрозділи оформляють особову справу кандидата і в термін  до 30 червня року вступу надсилають її на адресу Інституту (03056, м. Київ, вул. Верхньоключова, 4).

У випадку, коли особові справи не надійшли до Інституту у вказаний термін, особи не вважаються кандидатами на навчання в Інституті та не допускаються до конкурсного відбору та вступних випробувань (екзаменів).

3.7. Прийом на навчання до Інституту на основі ступеня бакалавра для здобуття вищої освіти ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань на конкурсній основі.

3.8. Для здобуття вищої освіти ступеня магістра за спеціальностями (спеціалізаціями) (додаток 1 до цих Правил) на 5 курс навчання до Інституту приймаються:

▪ курсанти Інституту, які успішно склали державну атестацію та здобули вищу освіту ступеня бакалавра за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю);

▪ особи віком до 25 років, які раніше отримали вищу освіту ступеня бакалавра за напрямом підготовки (спеціальністю) за якими Інститут здійснює підготовку фахівців, мають спеціальні звання або військові звання, проходять службу за контрактом у Держспецзв’язку, а також в інших центральних органах виконавчої влади із спеціальним статусом, військових формуваннях і правоохоронних органах України, що мають відповідний договір (угоду) з Адміністрацією Держспецзв’язку на підготовку фахівців, та рекомендовані для навчання в Інституті з метою підвищення професійного рівня та використання отриманих знань, вмінь та навичок для потреб подальшої служби.

Справи таких кандидатів на навчання для здобуття вищої освіти ступеня магістра направляються до Інституту кадровими підрозділами до 1 червня року вступу. Порядок надання кандидатам для вступу на навчання в Інститут додаткових відпусток регулюється нормами законодавства.

3.9. Курсанти Інституту, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», на конкурсній основі можуть вступати до Інституту для здобуття ступеня магістра за іншими спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними у додатку 1 до цих Правил, за умови успішного складання фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

3.10. Особи, які раніше здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, на навчання для здобуття ступеня магістра до Інституту не приймаються.

3.11. Дані про вступників до Інституту згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 979 «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260» та рішенням Держспецзв’язку, за погодженням з Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 № 1/11-12243 «Щодо відомостей про вступників»), не підлягають внесеннюдо Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

3.12. На підставі вимог, зазначених у пункті 3.11 цього розділу, студенти 1-го курсу Інституту не мають можливості реалізувати право на пільговий проїзд у залізничному транспорті, яке надається їм відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1999 № 541 (зі змінами та доповненнями).

ІV. Фінансування підготовки фахівців

4.1. Фінансування підготовки фахівців в Інституті здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням, за кошти державного бюджету).

4.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту в Інституті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету.

V. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань (екзаменів), конкурсного відбору та зарахування на навчання до Інституту

5.1. Прийом заяв і документів, вступні випробування (екзамени), конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної  середньої освіти на денну форму навчання проводиться  в такі  строки:

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за державним замовленням та мають складати вступні випробування (екзамени) о 18.00 годині 20 липня 2016 року
Проведення вступних випробувань (екзаменів) 21 липня – 27 липня 2016 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування не пізніше 12.00 години 28 липня 2016 року 
Закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування до 18.00 годин 01 серпня 2016 року
Зарахування вступників до Інституту не пізніше 12.00 години 02 серпня 2016 року

5.2. Прийом заяв і документів, вступні фахові випробування та зарахування на навчання вступників на основі ступеня бакалавра на денну форму навчання для здобуття ступеня магістра проводиться  в такі  строки:

Етапи вступної кампанії Строки проведення
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за державним замовленням та мають складати фахові вступні випробування о 18.00 годині13 липня 2016 року
Проведення комплексного фахового випробування 15 липня 2016 року
Проведення вступного екзамену з іноземної мови 16 липня – 19 липня2016 року
Оголошення інтегральних рейтингів вступників до 12.00 години 20 липня 2016 року
Зарахування вступників до Інституту 20 липня 2016 року

VІ. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Інституту

6.1. Вступники, які вступають до Інституту для здобуття вищої освіти ступенів бакалавра та магістра, особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до відбіркової комісії Інституту тільки в паперовій формі, в якій вказують спеціальність, форму навчання та інші дані, необхідні для реєстрації вступника.

6.2. Вступники, які вступають до Інституту для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра зазначають пріоритетність (черговість заяв, за якою визначається вибір спеціальності), при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі, не може бути змінена протягом вступної кампанії.

6.3. Під час подання заяви вступник, який вступає до Інституту для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 • свідоцтво про народження − для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • медичну довідку за формою 086-о (оригінал);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ IX цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ X цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ XІІ цих Правил) (за наявності).

6.4. До заяви вступник, який вступає до Інституту для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ ІX цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ X цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ XІІ цих Правил) (за наявності);
 • копію медичної довідки за формою 086-о;
 • копію карти профілактичних щеплень за формою 063/о;
 • копію ідентифікаційного номера платника податків;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • папку для паперів;
 • два поштові конверти з марками.

6.5. Оригінали  документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

6.6. Вступник подає сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

6.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Інституту або в установленому законодавством порядку (нотаріально). Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.8. Факт подання вступником заяви реєструється уповноваженою особою відбіркової комісії Інституту.

6.9. Відбіркова комісія Інституту:

 • здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
 • здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якого затверджується;
 • розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту протягом трьох робочих днів після отримання результатів вступних випробувань (екзаменів), але не пізніше 12.00 години 28 липня 2016 року;
 • перевіряє в Єдиній державній електронній базі з питань освіти заяви вступника, що подані ним до інших навчальних закладів.

6.10. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до Інституту, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ IX цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ X цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ XII цих Правил), першочергового зарахування (розділ XIII цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви до відбіркової комісії Інституту.

VІІ. Порядок складання вступних випробувань (екзаменів)

7.1. Кандидати для вступу в Інститут на основі повної загальної освіти для здобуття ступеня бакалавра у строки, визначені у пункті 5.1 розділу V цих Правил, складають такі вступні випробування (екзамени):

 • професійно-психологічний відбір;
 • оцінка рівня фізичної підготовки.

7.2. Професійно-психологічний відбір вступників на навчання – це дослідження вступника з метою прогнозування його професійної придатності на основі наявних у нього психологічних властивостей, мета якого – виявити й визначити за допомогою науково обґрунтованих методів ступінь і можливість психологічної придатності кандидата на проходження військової служби у Держспецзв’язку та навчання в Інституті.

Професійно-психологічний відбір здійснюється за програмою, затвердженою встановленим порядком та має гриф обмеженого доступу.

7.2.1. Професійно-психологічний відбір вступників включає перевірку індивідуальних психологічних якостей вступників, оцінку їх нервово-психічної стійкості, а також оцінку спрямованості та спроможності до навчання.

7.2.2. Результати проведення професійно-психологічного відбору для вступників оцінюються за 200-бальною шкалою  (від 100 до 200 балів).

Вступники, у яких під час професійно-психологічного відбору з перевірки індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 124 балів за вступне випробування, вважаються такими, що не склали вступне випробування (не пройшли професійно-психологічний відбір), не рекомендовані до навчання і не допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу в Інститут.

7.2.3. Підсумковий результат професійно-психологічного відбору вступника оцінюється як “рекомендований” (більше 124 балів) або “не рекомендований” (менше 124 балів).

7.3. Оцінка рівня фізичної підготовки вступника визначається за результатами практичного виконання ним трьох вправ з фізичної підготовки.

7.3.1. Програма перевірки рівня фізичної підготовки, розробляється на підставі нормативних документів, затверджується начальником Інституту і включає:

для юнаків:

 • біг на 100 метрів;
 • біг на 3000 метрів;
 • підтягування на перекладині на кількість разів;

для дівчат:

 • біг на 100 метрів;
 • біг на 1000 метрів;
 • комплексна силова вправа (далі – КСВ).

КСВ дівчатами виконується протягом 1 хвилини: за перші 30 секунд – максимальна кількість нахилів вперед до торкання руками ніг із положення лежачи на спині (руки за голову, ноги закріплені); протягом останніх 30 секунд – без паузи для відпочинку повернутись в упор лежачи і виконати максимальну кількість згинання-розгинання рук (тіло пряме, руки згинати і розгинати до торкання грудьми підлоги).

7.3.2. За виконання кожної з перелічених вище фізичних вправ нараховуються бали згідно з порядком нарахування балів за виконання фізичних вправ для юнаків (табл. 1) та дівчат (табл. 2), що відповідають вимогам з фізичної підготовки.

Таблиця 1

Порядок нарахування балів за виконання фізичних вправ (для юнаків)

Бали Біг на 100 м, сек. Біг на 3000 м, хв. сек. Підтягування, разів
50 12.3 10.30 30
49 12.4 10.40 29
48 12.5 10.45 28
47 12.6 10.50 27
46 12.7 10.55 26
45 12.8 11.00 25
44 12.9 11.10 24
43 13.0 11.20 23
42 13.1 11.25 22
41 13.2 11.30 21
40 13.3 11.35 20
39 13.4 11.40 19
38 13.5 11.45 18
37 13.6 11.50 17
36 13.7 11.55 16
35 13.8 12.00 15
34 13.9 12.05  
33     14
32 14.0 12.10  
31      
30 14.1 12.15  
29     13
28 14.2 12.20  
27      
26 14.3 12.25  
25     12
24 14.4 12.30  
23      
22 14.5 12.35  
21     11
20 14.6 12.40  
19      
18 14.7 12.45  
17     10
16 14.8 12.50  
15      
14 14.9 12.55  
13     9
12 15.0 13.00  
11      
10 15.1 13.05  
9 15.2   8
8 15.3 13.10  
7 15.4   7
6 15.5 13.20  
5 15.6 13.30 6
4 15.8 13.40  
3 16.0 13.50 5
2 16.2 14.00  
1 16.4 14.10 1

 Таблиця 2

Порядок нарахування балів за виконання фізичних вправ (для дівчат)

Бали Біг на 100 м, сек. Біг на 1000 м, хв. сек. КСВ, разів
50 13.3 3.21 52
49 13.4 3.24 51
48 13.5 3.27 50
47 13.6 3.30 49
46 13.7 3.33 48
45 13.8 3.36 47
44 13.9 3.39 46
43 14.0 3.42 45
42 14.1 3.45 44
41 14.2 3.48 43
40 14.3 3.51 42
39 14.4 3.54 41
38 14.5 3.57 40
37 14.6 4.00 39
36 14.7 4.03 38
35 14.8 4.06 37
34 14.9 4.08 36
33 15.0 4.10 35
32 15.1 4.12  
31 15.2 4.14 34
30 15.3 4.16  
29 15.4 4.18 33
28 15.5 4.20  
27 15.6 4.22  
26 15.7 4.24 32
25 15.8 4.26  
24 15.9 4.28  
23 16.0 4.30 31
22 16.1 4.32  
21 16.2 4.34  
20 16.3 4.36 30
19 16.4 4.38  
18 16.5 4.40  
17 16.6 4.42 29
16 16.7 4.44  
15 16.8 4.46  
14 16.9 4.48 28
13 17.0 4.50  
12 17.1 4.52  
11 17.2 4.54 27
10 17.3 4.56  
9 17.4 4.58  
8 17.5 5.00 26
7 17.6 5.05  
6 18.0 5.10 24
5 18.4 5.15 22
4 18.8 5.20 20
3 19.2 5.25 18
2 19.6 5.30 16
1 20.0 5.35 14

 

Усі вправи вступниками виконуються в один день. Форма одягу  – спортивна.

Для виконання вправ дається одна спроба.  Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

7.3.3. За виконання вправи з результатами, що перевищують 50 балів, нараховуються додаткові бали:

біг на 100 м за кожні 0,1 сек. – 1 бал;

біг на 3000 м за кожні 10 сек. – 1 бал;

біг на 1000 м за кожні 3 сек. – 1 бал;

підтягування на перекладині – за кожний 1 раз – 1 бал;

виконання КСВ – за кожний 1 раз – 1 бал.

Результати виконання трьох вправ вступником оцінюються за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) шляхом додавання до набраних ним балів ще 100 балів. При цьому максимальна оцінка рівня фізичної підготовки не може перевищувати 200 балів.

Вступники, які за результатами виконання трьох вправ з фізичної підготовки набрали менше ніж 3 бала або хоча б одна вправа виконана ними з результатом менше ніж 1 бал (незалежно від суми балів за інші вправи), вважаються такими, що не склали вступний екзамен з фізичної підготовки та не рекомендовані до навчання і не допускаються до участі у конкурсному відборі для вступу в Інститут.

Рішення приймальної комісії щодо таких вступників оформлюється окремим протоколом.

7.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування (екзамени) у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня, встановленого цими Правилами, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях (екзаменах) та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань (екзаменів) не дозволяється.

7.5. При обчисленні конкурсного бала результат оцінки рівня фізичної підготовки за 200-бальною шкалою, множиться на ваговий коефіцієнт, що зазначений у додатку 2 до цих Правил.

7.6. Апеляції на результати вступних випробувань (екзаменів) розглядає апеляційна комісія відповідно до «Положення про порядок подання і розгляду апеляцій для вступників до НТУУ “КПІ”». Заяви, подані не в установленому порядку, до розгляду не приймаються.

7.7. Програми фахових випробувань (комплексного фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови) для вступу на основі ступеня бакалавра для здобуття вищої освіти ступеня магістра затверджуються начальником Інституту не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів, визначеного у пункті 5.2 розділу V цих Правил.

Програми комплексного фахового випробування містять інформацію з обмеженим доступом, мають відповідний гриф і оприлюдненню не підлягають.

VІІІ. Організація і проведення конкурсу

8.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання до Інституту на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з трьох предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (додаток 2 до цих Правил).

Обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література.

Конкурсний предмет, для якого мінімальна кількість балів визначена на рівні 100, вважається непрофільним. Профільним вважається конкурсний предмет (математика), для якого визначена мінімальна кількість балів на рівні 130.

Один з непрофільних предметів може бути вибраним вступником з переліку, визначеного у додатку 2 до цих Правил.

Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з профільного предмету (результати вступних іспитів) нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

8.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за вступний екзамен з оцінки рівня фізичної підготовки та балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів доуніверситетської підготовки НТУУ “КПІ”, помножених на вагові коефіцієнти.

Бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів доуніверситетської підготовки НТУУ “КПІ”, з урахуванням коефіцієнтів, нараховуються відповідно до розділу ХІ цих Правил.

Вагові коефіцієнти для обрахування конкурсного бала при вступі до Інституту визначені у додатку 2 та 6 до цих Правил.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих Правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

При обчисленні конкурсного бала бал документа про повну загальну середню освіту за 200-бальною шкалою множиться на ваговий                 коефіцієнт, що зазначений у додатку 2 до цих Правил.

8.3. При вступі до Інституту на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків передбачених у розділах ІХ та Х цих Правил.

8.4. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами відповідних предметних комісій).

8.5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра, інтегральний рейтинг обчислюється як сума результату комплексного фахового випробування, результату вступного екзамену з іноземної мови та академічного рейтингу вступника.

ІХ. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

9.1. При вступі до Інституту брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів, зазначених у додатку 2 до цих Правил (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

9.2. Для категорій осіб, що зазначені у пункті 9.1 цього розділу, виконання вимог розділу VII цих Правил є обов’язковим.

Х. Зарахування до Інституту за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Інституту особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

10.2. Співбесіда із зазначеними категоріями осіб проводиться з загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених у додатку 2 цих Правил за програмами ЗНО 2016 року.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених у додатку 2 цих Правил, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

10.4. Для категорій осіб, що зазначені у пункті 10.1 цього розділу, виконання вимог розділу VII цих Правил є обов’язковим.

ХІ. Особливості прийому вступників до Інституту на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів та/або успішно закінчили підготовчі курси у системі довузівської підготовки НТУУ «КПІ»

11.1. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково зараховуються бали при вступі для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями підготовки фахівців в Інституті, для яких профільним є вступне випробування з математики, з якого вони є призерами.

11.2. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – МАНУ) додатково зараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій спеціальностям визначається згідно з переліком секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень МАНУ, наведеним у додатку 3 до цих Правил.

11.3. Положення пунктів 11.1 та 11.2 цього розділу, поширюються на призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

11.4. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси у системі довузівської підготовки НТУУ “КПІ”, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, визначені у додатку 5 до цих Правил, додатково зараховуються бали за успішне закінчення підготовчих курсів пропорційно до результатів підсумкової атестації. Вага бала наведена у додатку 6 до цих Правил.

11.5. Порядок визначення результатів підсумкової атестації регламентується Положенням про випускників системи довузівської підготовки НТУУ “КПІ”, які досягли особливих успіхів у навчанні.

11.6. Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

11.7. Результати підсумкової атестації, визначені пунктом 11.5 цього розділу (бал зазначений у сертифікаті), оприлюднюються відбірковою комісією Інституту до початку прийому заяв і документів про допуск до участі в конкурсі.

ХІІ. Зарахування до Інституту поза конкурсом

12.1. Поза конкурсом зараховуються:

▪ особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

▪ особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

▪ особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

▪ особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право;

▪ члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

12.2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (до 5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

12.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 12.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 12.2 цього розділу і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами не нижчими передбаченими цими Правилами, виконали вимоги розділу VII цих Правил мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.

12.4. Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

ХІІІ. Право на першочергове зарахування до Інституту

13.1. Право на першочергове зарахування мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;
 • випускники системи довузівської підготовки НТУУ “КПІ”, які закінчили підготовчі курси і мають вищий підсумковий рейтинг;
 • вступники, які мають більшу кількість балів з профільного конкурсного предмету (математика).

13.2. Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною, в пункті 13.1 цього розділу.

ХІV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників до Інституту

14.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.

14.2. У межах кожної зазначеної в пункті 14.1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІІ цих Правил (для вступників на базі повної загальної середньої освіти) для:
  • а) осіб, які беруть участь у конкурсі відповідно до заяви з вищим пріоритетом;
  • б) осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
  • в) осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
  • г) осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.

14.3. У рейтинговому списку вступників, зазначаються:

 • прізвище, ім'я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність права на першочергове зарахування;
 • пріоритет заяви, зазначений вступником.

14.4. Рейтингові списки вступників формуються відбірковою комісією Інституту з урахування пріоритетності та оприлюднюються у повному обсязі.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 14.3 цього розділу. 

ХV. Надання рекомендацій для зарахування до Інституту

15.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця за кошти державного бюджету Приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 5.1 розділу V цих Правил, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі ХІV цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до нижчого. Рекомендація на зарахування надається з урахуванням пріоритетності, зазначеної вступником під час подання заяви.

15.2. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензованого обсягу.

15.3. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил.

15.4. Офіційні повідомлення про надання рекомендацій до зарахування вступникам надсилаються засобами електронного та мобільного зв’язку.

ХVІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

16.1. Особи, які подали заяви і беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі V цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до відбіркової комісії Інституту.

Усі вказані оригінали документів зберігаються в Інституті протягом строку навчання.

16.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил, не подали до відбіркової комісії Інституту оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням до Інституту, крім випадків визначених у розділі ХХ цих Правил.

16.3. Вступник, який отримав рекомендацію до зарахування на навчання на одну із спеціальностей ступеня бакалавра відповідно до вказаної ним у заяві пріоритетності, втрачає право на участь у подальшому конкурсному відборі на навчання за нижчими пріоритетами. При цьому зберігається його право брати участь у конкурсі за більш високим пріоритетом.

ХVІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування до Інституту

17.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання, медичної довідки та інших документів, передбачених цими Правилами, до відбіркової комісії Інституту, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

17.2. Особам, які вступають на навчання до Інституту за державним замовленням, заборонено навчання за кількома спеціальностями та формами навчання, так як з переведенням на другий курс навчання вони приймаються на службу до Держспецзв’язку та їм надається статус курсанта.

ХVІІІ. Наказ про зарахування

18.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором НТУУ “КПІ” на підставі рішення Приймальної комісії відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді відбіркової комісії Інституту у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил.

18.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 21.2 розділу ХХІ цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з Інституту за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

18.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 16.1 розділу ХVІ цих Правил.

ХІХ. Особливості прийому до Інституту на навчання іноземців

19.1. До Інституту на денну формою навчання можуть прийматись іноземці на підставі міжнародних договорів.

19.2. Умови прийому на навчання до Інституту громадян іноземних держав встановлюються відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та НТУУ “КПІ”.

ХХ. Зарахування до Інституту на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

20.1. Особи,  які  без  поважних  причин  не  приступили  до  занять  протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Інституту, про що видається відповідний наказ.

20.2. Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахування положень та вимог пунктів 18.2 і 18.3 розділу ХVІІІ цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються до 18.00 години 19 вересня.

20.3. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових вступних випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

ХХІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Інституту

21.1. Відкритість та прозорість при проведенні прийому до Інституту забезпечується згідно з Правилами прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” в 2016 році.

21.2. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

ПРИМІТКА: У додатках обсяги прийому вказані станом на 2015 рік. При прийомі на навчання у 2016 році можливі зміни.

У зв’язку з реформуванням системи вищої освіти в цих Правилах можливі зміни.

Т.в.о. начальника ДЗ “ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”

______________С.М. Конюшок

" 26 " листопада 2015 р.

Додатки в приєднаному документі

 •   Додаток 1
 • ПЕРЕЛІК ступенів освіти, спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання до ДЗ “ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
 • Додаток 2
 • ПЕРЕЛІК конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань (екзаменів)
 •  Додаток 3
 • ПЕРЕЛІК секцій відповідно до спеціальностей, на які при вступі до ДЗ “ІСЗЗІ НТУУ “КПІ” для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня)  ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України  за секціями наукових відділень Малої академії наук України
  • Відділення фізики і астрономії
  • Відділення технічних наук
  • Відділення комп’ютерних наук
 • Додаток 4
 • ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали
 • Додаток 5
 • ПЕРЕЛІК природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей підготовки фахівців в ДЗ “ІСЗЗІ НТУУ “КПІ” , на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне  закінчення підготовчих курсів у системі довузівської підготовки НТУУ  “КПІ”
 • Додаток 6
 • Вага бала, який додатково зараховується до конкурсного бала вступникам до ДЗ “ІСЗЗІ НТУУ “КПІ”на основі повної загальної середньої освіти, які досягли особливих успіхів та/або успішно закінчили підготовчі курси у системі довузівської підготовки НТУУ  “КПІ”
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ