Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 9.5.4. Перезарахування та визнання результатів навчанняПерезарахування та визнання результатів навчання здійснюються з використанням ЄКТС.

Перезарахування результатів навчання здійснюється у канікулярний період. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальних дисциплін, вивчення яких передбачено навчальним планом у поточному семестрі може бути здійснене протягом семестру, але обов’язково до початку семестрового контролю. Перезарахування результатів навчання студентам, які навчаються за індивідуальним навчальним планом здійснюється відповідно до термінів, визначених у індивідуальному навчальному плані.

Результати навчання можуть бути перезараховані в межах обсягу навчальних дисциплін, вивчення яких передбачено освітньою програмою відповідного РВО і спеціальності.

Не перезараховуються, результати попереднього навчання, які були опановані студентом під час навчання за неакредитованими освітніми програмами (за винятком навчання у визнаних у встановленому порядку вищих навчальних закладах, у тому числі іноземних, освітні програми яких верифіковані в університеті).

Перезарахування результатів навчання з певного кредитного модуля здійснюється директором інституту/деканом факультету. Перезарахування кредитних модулів здійснюється на підставі наданого студентом документа, що містить перелік кредитних модулів, їх обсяг у кредитах ЄКТС, результати їх зарахування, а також інформацію щодо системи оцінювання навчальних здобутків студентів, завіреного в установленому порядку у вищому навчальному закладі, у якому студент вивчав ці кредитні модулі.

Перезарахування кредитного модуля здійснюється автоматично за умови співпадіння його назви та обсягу не менш ніж 85 % від кількості кредитів ЄКТС такого самого кредитного модуля згідно з робочим навчальним планом спеціальності в університеті. При неспівпадінні назв нормативних кредитних модулів та кредитних модулів спеціалізації вони можуть бути перезараховані на підставі аналізу наданої програми, який проводить відповідна кафедра за дорученням директора інституту/декана факультету.

При неспівпадінні назв кредитних модулів за вибором студентів (за винятком кредитних модулів спеціалізації) вони можуть бути перезараховані, якщо на підставі аналізу програми робиться висновок, що цей кредитний модуль забезпечує формування певних компетентностей, зазначених в освітній програмі спеціальності.

Перезарахування кредитних модулів здійснюється зі збереженням оцінки, отриманої за результатами попереднього навчання з переведенням її до оцінки за шкалою, прийнятою в університеті.

У разі невиконання вищеперелічених вимог перезарахування кредитних модулів може виконуватися за результатами виконання індивідуального завдання, складання випробування або співбесіди. У цьому разі визнання результатів навчання за дорученням директора інституту/декана факультету проводить кафедра, за якою закріплена відповідна навчальна дисципліна.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій