Ви є тут

Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ»: 7.6. Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентівВ університеті оцінювання результатів навчання студентів проводиться з використанням рейтингової системи. В основу рейтингової системи оцінювання (РСО) покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Метою рейтингової системи оцінювання є:

  • інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;
  • підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;
  • встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;
  • забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні;
  • підвищення об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів;
  • зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

Розмір шкали РСО з кредитного модуля дорівнює 100 балів .

Рейтингові бали (RD) з КМ, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді заліку (диференційованого заліку), формується як сума всіх, отриманих студентом за результатами поточного контролю балів rk, а також заохочувальних (штрафних) балів rs:

.

Якщо після проходження всіх контрольних заходів з КМ студент отримує не менше ніж 60 рейтингових балів, а також виконані умови допуску до семестрового контролю з цього КМ, студент отримує позитивну оцінку.

Переведення рейтингових балів з кредитного модуля RD до оцінок за національною шкалою та ЄКТС здійснюється відповідно до табл. 1.

У разі, якщо сума рейтингових балів менше ніж 60, а також виконані умови допуску до семестрової контролю з цього КМ, студент виконує на останньому за розкладом занятті залікову контрольну роботу.

Таблиця 1. Переведення рейтингових балів до оцінок за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Рейтингові бали, RD Оцінка
за шкалою ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
Екзамен, диференційований залік Залік
95 ≤ RD ≤ 100 A Відмінно Зараховано
85 ≤ RD < 95 B Добре
75 ≤ RD < 85 C
65 ≤ RD < 75 D Задовільно
60 ≤ RD < 65 E
RD < 60 Fx Незадовільно Незараховано
Невиконання умов допуску до семестрового контролю F Не допущено

 

З метою посилення зацікавленості студентів у якісному виконання індивідуальних семестрових завдань рейтингові бали з КМ у разі виконання залікової контрольної роботи рекомендується визначати як суму балів за залікову контрольну роботу rkp  та балів за виконання індивідуального семестрового завдання rc3.

За бажанням, студент має право на участь у заліковій контрольній роботі з метою підвищення оцінки.

Схему функціонування РСО з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді заліку (диференційованого заліку) (РСО-1) надано на рис. 6.

 

Рис. 6. Схема функціонування РСО-1.

Рейтингові бали (RD) з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді екзамену, формується як сума балів поточної успішності навчання стартового рейтингу RC=Σrk+Σrs та екзаменаційних балів:

RD=RC+ rE

Базове значення RC визначається у межах 40-60 балів. Умови допуску студента до екзамену з певного КМ такі самі, як у РСО-1, а також є додаткова умова – значення стартового рейтингу має бути не менше ніж 50 % від базового значення RC. Рейтингові бали з КМ у цьому разі складаються зі стартових RC та балів за відповіді студента на екзамені rE.

Схему функціонування РСО з кредитних модулів, семестровий контроль з яких передбачений у екзамену (РСО-2) надано на рис. 7.

 

Рис.2. Схема функціонування РСО-2.

Переведення рейтингових балів з кредитного модуля RD до оцінок за національною шкалою та ЄКТС здійснюється відповідно до табл. 1.

Більш детально рекомендації щодо розроблення і функціонування РСО викладені у Положенні про рейтингову систему оцінювання результатів навчання студентів.

Без врахування заохочувальних (штрафних) балів.

Скачати оригінали документівРозмір
PDF icon regulations-7-6.pdf517.35 КБ
x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій