Ви є тут

Вчена рада

http://rada.kpi.ua

Адреса: 03056,Україна, Київ, проспект Перемоги 37, корпус №1, кімната 158
Телефони для довідок: (+38044) 204-82-62, 204-93-85,
Факс: (+38044) 204-82-62
E-mail:v_rada[at]kpi.ua
Вчений секретар: кандидат філософських наук, доцент, Мельниченко Анатолій Анатолійович

Вчена рада Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» є колегіальним органом університету й утворюється строком до семи років.

Функції Вченої ради

До компетенції Вченої ради університету належать:

 • підготовка проекту статуту університету, а також змін і доповнень до нього та подання його до конференції трудового колективу університету;
 • ухвалення фінансового плану та звіту університету;
 • подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посади проректорів, головного бухгалтера, а також директора бібліотеки;
 • обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
 • ухвалення навчальних програм і навчальних планів;
 • ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
 • ухвалення основних напрямів наукових досліджень;
 • оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
 • присвоєння вчених звань доцента та професора університету;
 • прийняття рішень щодо кандидатур для присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника;
 • визначення спеціальностей і спеціалізацій, напрямів підготовки фахівців, її рівнів та обсягів;
 • затвердження правил прийому до університету;
 • присвоєння почесних звань університету;
 • призначення іменних стипендій університету;
 • заслуховування звітів проректорів та інших керівників структурних підрозділів університету;
 • затвердження нормативів фінансових відрахувань інститутами, факультетами, науковими та інженерними центрами, іншими структурними підрозділами університету до централізованих університетських фондів.

Вчена рада університету розглядає й інші питання діяльності університету відповідно до статуту університету.

Склад Вченої ради

Вчену раду університету очолює її голова – ректор університету.

До складу Вченої ради університету входять за посадами: члени ректорату, начальники управлінь, директори інститутів, декани, начальник управління економіки та фінансів – головний бухгалтер, керівники органів студентського самоврядування університету 50 %, а також 50 % виборні представники, які обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук. При цьому загальне співвідношення якісного складу Вченої ради має бути наступним: науково-педагогічні працівники університету – 75 % від загальної чисельності складу Вченої ради, 10 % – студенти, аспіранти, докторанти, 15 % – інші категорії працівників. Виборні представники обираються конференцією трудового колективу університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Повний склад Вченої ради затверджується наказом ректора університету.

Організація роботи Вченої ради

Засідання Вченої ради університету відбуваються щомісячно. Проводить засідання Вченої ради ректор, а за його відсутності – проректор, який виконує його обов'язки.

Рішення Вченої ради університету мають дорадчий характер і вводяться в дію наказом ректора університету.

З сайту Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій