Ви є тут

Колективна угода між Адміністрацією та Профспілковим комітетом студентів і Студентською радою Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на період з квітня 2017 р. по квітень 2018 р.

Конференція трудового колективу Університету згідно з чинним законодавством, у тому числі з додержанням Законів України "Про колективні договори й угоди", "Про вищу освіту", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", КЗпП України, Генеральної і Галузевої угод та інших, доручає профспілковому комітету первинної профспілкової організації студентів (далі Профспілковий комітет студентів) та Студентській раді Університету укласти колективну угоду між адміністрацією КПІ ім. Ігоря Сікорського та студентами, аспірантами (далі студентами).

1. Загальні питання

Адміністрація зобов'язується:

1.1. Визнавати пріоритетне право Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка, НТСА Університету на участь в підготовці колективної угоди згідно з чинним законодавством.

(Ректор)

1.2. Надавати можливість профкому студентів та органам студентського самоврядування Університету включати своїх  представників до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) студентські та аспірантські питання.

(Ректор)

1.3. Планування та розподіл коштів Університету та підрозділів, які безпосередньо стосуються інтересів студентів, проводити за участю представників профкому студентів та органів студентського самоврядування.

(Ректор, проректори, начальник ДЕФ)

1.4. За погодженням із Профспілковим комітетом студентів, Студентською радою та Студентською радою студмістечка Університету (відповідно до діяльності):

  • затверджувати правила внутрішнього розпорядку Університету, правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках, графік організації навчального процесу;
  • заохочувати студентів та аспірантів за успіхи у навчальній, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі;
  • надавати матеріальну допомогу;
  • видавати накази про відрахування студентів та аспірантів з Університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;
  • видавати накази, розпорядження, положення, які стосуються умов навчання, проживання, побуту, дозвілля та оздоровлення студентів.

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

1.5. Адміністрація виділяє Профспілковому комітету студентів, Студентській раді та Студентській раді студмістечка Університету безкоштовно необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для їх роботи.

Адміністрація надає Профспілковому комітету студентів, Студентській раді та Студентській раді студмістечка Університету можливість безкоштовного користування засобами зв'язку в межах міста, транспортом, розмножувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації серед студентів Університету.

(Ректор, проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів)

1.6. Відповідно до галузевої угоди, за особистими заявами членів профспілки, проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3-х днів після виплати стипендій на розрахунковий рахунок профкому студентів. 

(Начальник ДЕФ)

1.7. Сприяти профспілковому комітету студентів, органам студентського самоврядування та профкому співробітників у контролі над роботою закладів громадського харчування на території Університету та за результатами перевірок вживати дієвих заходів.

(Проректори, директор ЦСХ, декани факультетів, директори інститутів)

1.8. Сприяти діяльності органів студентського самоврядування та профспілковому комітету студентів.

(Перший проректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

1.9. Спільно з профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування сприяти донорству в Університеті згідно із Законом України "Про донорство крові та її компонентів".

1.10. Надавати Профкому студентів, Студентській раді та Студентській раді студмістечка Університету обґрунтовані відповіді на їх звернення, інформацію щодо рішень, які стосуються студентів, прийнятих комісіями та радами, згідно з чинним законодавством

(Проректор з НПР/НВР, декани факультетів,директори інститутів)

1.11. Засідання, наради, комісії та інші зібрання, що потребують залучення представників органів студентського самоврядування та Профспілкового комітету студентів, як правило, проводити після 16:00. Про час та місце проведення повідомляти щонайменше за добу.

(Проректори, голови комісій та нарад)

Профспілковий комітет студентів та Студентська рада Університету зобов'язуються:

1.12. Спільно діяти за напрямками діяльності у заходах, запланованих колективною угодою, інформувати студентів про хід виконання колективної угоди.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради Університету та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

1.13. Спільно з Ректоратом розробити план заходів щодо проведення виховної роботи серед студентів з метою:

  • дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, аудиторного, лабораторного фонду, майна студмістечка;
  • покращення навчальної та громадської дисципліни;
  • економії тепла та електроенергії;
  • покращення санітарного стану та пожежної безпеки в корпусах, гуртожитках та на території  Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

1.14. Брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, які виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи, здійснювати заходи щодо їх додаткового залучення.

(Голова Профспілкового комітету студентів, голова Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету)

1.15. Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів Університету, що стосуються студентів.

(Голова Профспілкового комітету студентів, голова Студентської ради Університету, а в частині, що стосується діяльності студмістечка – голова Студентської ради Студмістечка Університету)

1.16. Розглядати на своїх засіданнях питання (подання), внесені адміністрацією Університету, та надавати витяг з протоколу засідання вчасно, відповідно до зазначеного у зверненні строку, але не пізніше семи робочих днів після звернення.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

2. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення

Адміністрація зобов'язується:

2.1. Кошти стипендіального фонду використовувати відповідно до чинного законодавства.

(Перший проректор, начальник ДЕФ)

2.2. У випадках залучення студентів до робіт, не пов'язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю Профспілкового комітету студентів, Студентської ради та Студентської ради студмістечка Університету із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку з попереднім визначенням режиму/обсягу роботи і заробітної плати/винагороди.

(Перший проректор, проректор з НПР/НВР, декани факультетів, директори інститутів)

2.3. При формуванні розкладу занять дотримуватись норм навчального навантаження.

(Перший проректор, декани факультетів, директори інститутів)

Профспілковий комітет студентів та Студентська рада Університету зобов'язуються:

2.4. Брати участь у роботі стипендіальної комісії Університету, факультетів та інститутів при призначенні стипендій, наданні матеріальної допомоги та преміювання студентів.

 (Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради Університету та голови  профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), студентських рад гуртожитків відповідних факультетів (інститутів))

2.5. Здійснювати облік студентів, які потребують матеріальної допомоги, та надавати допомогу згідно з чинним законодавством.

(Голова Профспілкового комітету студентів, голови профбюро факультетів та інститутів)

3. Навчальна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність

Адміністрація зобов'язується:

3.1. Забезпечувати належні умови для навчання студентів  відповідно до положення про організацію освітнього процесу в Університеті. Сприяти забезпеченню належних умов для навчання студентів та аспірантів відповідно до санітарно-гігієнічних норм та матеріально- технічної бази.

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

3.2. Сприяти розвитку науково-дослідної, проектно-конструкторської та інноваційної діяльності студентів, а також створенню та функціонуванню наукових гуртків та секцій на базі Університету.

 (Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

3.3. Всебічно підтримувати організацію та проведення науково-освітніх заходів на базі Університету, зокрема  конференцій, літніх шкіл, семінарів та курсів за участю студентів Університету.

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

3.4. Сприяти заохоченню студентів та аспірантів для досягнення високих результатів у навчанні, участі у науковій та творчій діяльності.

(Проректори, декани факультетів, директори інститутів)

Студентська рада, Наукове товариство студентів та аспірантів Університету" зобов'язуються:

3.5. Спільно діяти у межах заходів, затверджених Ректором Університету щодо освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності серед студентів.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка, НТСА Університету та голови  профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

3.6. Здійснювати заходи з метою популяризації науки та залучення студентів до науково-дослідної роботи на базі Університету.

(Голови Студентської ради, НТСА Університету та голови студентських рад факультетів (інститутів))

3.7. Проводити роботу щодо залучення додаткових коштів для реалізації студентських науково-дослідних та інноваційних проектів і проведення науково-освітніх заходів.

(Голови Студентської ради, НТСА Університету та голови студентських рад факультетів (інститутів))

4. Поліпшення житлово-побутових умов

Адміністрація зобов'язується:

4.1. При формуванні плану підготовки Університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів Університету, студентськими бригадами та будівельними загонами студентів. Спільно з Профспілковим комітетом студентів, Студентською радою та Студентською радою студмістечка Університету формувати перелік першочергових об'єктів ремонту студмістечка.

Залучати, за додатковими угодами, кошти підрозділів Університету для підготовки студмістечка до нового навчального року.

(Проректор з НПР/АГР, декани факультетів, директори інститутів, директор студмістечка)

4.2. Позабюджетні кошти, отримані у вигляді орендної плати від комерційних організацій, розташованих у студмістечку (крім комунальних витрат), та оренду інфраструктури студмістечка спрямовувати на проведення ремонтно-відновлювальних робіт та розвиток матеріальної бази  студмістечка.

(Ректор, директор студмістечка)

4.3. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до Положення про поселення та проживання у гуртожитках студмістечка Університету.

(Ректор, директор студмістечка)

4.4. Про зміни в планах виконання ремонтно-відновлювальних робіт та про коригування бюджету Університету на такі роботи інформувати профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування.  

(Проректор з НПР/АГР, директор студмістечка)

4.5. Усі кошти отримані від сплати за проживання в гуртожитках студмістечка спрямовувати на розвиток та утримання матеріально-технічної бази студмістечка.

(Ректор, перший проректор, начальник ДЕФ, директор студмістечка)

Профспілковий комітет студентів та Студентська рада Університету зобов'язуються:

4.6. Брати участь у розробці та обговоренні проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів і гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів з ремонту і благоустрою території Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови  профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

4.7. Сприяти розвитку закладів громадського харчування у навчальних корпусах та гуртожитках Університету, контролювати їх роботу.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови  профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

5. Організація дозвілля студентів, укріплення матеріальної бази об'єктів культури і спорту

Адміністрація зобов'язується:

5.1. Сприяти організації культури дозвілля в студентському середовищі. 

(Проректори, директор студмістечка)

Профспілковий комітет студентів та Студентська рада Університету зобов'язуються:

5.2. Розвивати і всіляко підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи, туристичні клуби та інше). Сприяти розвитку їх матеріально-технічної бази. Залучати додаткові кошти для ремонту та утримання цих приміщень, проведення культурно-масової роботи в Університеті.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови  профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

5.3. Забезпечувати розповсюдження квитків серед студентів Університету на культурно-масові та спортивні заходи в Університеті та за його межами, отриманих чи придбаних профспілковим комітетом студентів, Студентською радою Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови  профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

5.4. Узгоджувати з адміністрацією проведення культурно-масових, спортивних та громадських заходів, що проводяться на території Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови  профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

6. Спортивна робота та оздоровлення студентів

Адміністрація зобов'язується:

6.1. Сприяти проведенню спортивних змагань, спартакіад з різних видів спорту в Університеті, на факультетах (інститутах), у студмістечку.

(Проректор з НПР/НВР, декани факультетів, директори інститутів)

6.2 Спільно з Профспілковим комітетом студентів та Студентською радою Університету організовувати та проводити відпочинок і оздоровлення студентів, аспірантів на базах відпочинку та оздоровлення Університету відповідно до Положення про порядок розподілу та надання путівок на оздоровлення та відпочинок студентам Університету.

(Ректор, проректор з НПР/АГР, голови профкомів студентів та співробітників, голова студентської ради Університету, оздоровча комісія Університету)

6.3. Спільно з Профспілковим комітетом студентів та співробітників, Студентською радою Університету розробити План реконструкції та програму розвитку студентського гірсько-спортивного оздоровчого табору "Глобус" (Івано-Франківська обл., смт Ворохта).

(Ректор, проректор з НПР/АГР, начальник ДЕФ)

Профспілковий комітет студентів та Студентська рада Університету зобов'язуються:

6.4. відповідно до чинного законодавства здійснювати заходи з метою оздоровлення та відпочинку студентів, аспірантів Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів та Студентської ради Університету)

6.5. Спільно діяти у заходах, затверджених ректоратом та профспілковим комітетом співробітників, щодо ремонту та підготовки оздоровчих таборів.

(Голови Студентської ради, Профспілкового комітету студентів та співробітників Університету)

6.6. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо залучення студентів на бази відпочинку Університету під час оздоровчого сезону та вихідного дня.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради, Студентської ради студмістечка Університету та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

6.7. Проводити роботу щодо залучення додаткових коштів для ремонту приміщень, оновлення медичної апаратури та обладнання баз відпочинку та оздоровлення Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів, Студентської ради Університету)

М.З.Згуровський, ректор Університету,

А.Ю.Гаврушкевич, голова Профкому студентів,

А.С.Єрофєєв, голова Студентської ради

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій