Ви є тут

Додаток до Правил прийому до НТУУ «КПІ» у 2016 році для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук (зі змінами)I. Загальні положення.

II. Організація та проведення вступних випробувань.

Правила прийому до аспірантури НТУУ «Київський політехнічний інститут» у 2016 році розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року №1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2016 році», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

I.Загальні положення.

1.1. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти є аспірантура.

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

в аспірантурі вищого навчального закладу (далі- Університету) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;

поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у відповідному вищому навчальному закладі (науковій установі).

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням та вартість такої підготовки визначено Вченою радою НТУУ "КПІ" з урахуванням ліцензійного обсягу, вказаного в ліцензії університету, за якою він здійснює освітню діяльність на третьому рівні вищої освіти, а також можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

1.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

1.5. Підготовка іноземців та  осіб без громадянства в аспірантурі здійснюється:

 • на підставі міжнародних договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

1.6. Прийом до вищих навчальних закладів на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.

1.7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

1.8. Для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Університет зобов’язаний отримати відповідну ліцензію.

Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України на впровадження освітньої діяльності та затверджені вченою радою Університету Правила прийому до аспірантури Університету.

II.Організація та проведення вступних випробувань.

 

2.1. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до Університету.

2.2. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

2.3. Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, повинен включати:

 • заяву вступника;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації) та копію додатку до нього;
 • анкета;
 • копія трудової книжки, у разі її наявності, завірена за місцем роботи;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету (інституту) про рекомендацію до вступу до аспірантури (при наявності)
 • дослідницька пропозиція вступника з візою зав. кафедри та письмовим висновком наукового керівника;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки (а також ксерокопії 2-3 публікацій)з відгуком наукового керівника. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

Особа, яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань  та прийняття Вченою радою Університету рішення про визнання його диплома.

під час подання документів вступник пред'являє:

 • документ, що засвідчує особу та громадянство;
 • документ державного зразка (оригінал) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціаліста) і додаток до нього.

Прийом документів від осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 08.08.2016р. по 26.08.2016р.

Вступні випробування для  осіб, які вступають на основі ступеня магістра (спеціаліста) проводяться з 29.08.2016р. по 09.09.2016р.

Рейтинговий список вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (спеціаліст) оголошується не пізніше 15 вересня 2016р.

2.4.Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою "зараховано" "незараховано". Вступник, що отримав "незараховано" до складання вступних випробувань не допускається.

вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом;

Послідовність складання вступних іспитів до аспірантури наступна:

додаткове вступне випробування (в разі необхідності), іноземна мова, спеціальність.

Особам, допущеним за рішенням Приймальної комісії до вступних іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Для проведення вступних випробувань на основі здобутого ступеня магістра (спеціаліста) створюються предметні комісії. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями.

 Програми вступних випробувань до аспірантури оприлюднюються на веб-сайтах НТУУ "КПІ", факультетів (інститутів), відділу аспірантури та докторантури.

Конкурсний бал (КБ) вступника до аспірантури формуватиметься (за 100-бальною шкалою) за формулою:

КБ= 0,5×ІС+ 0,3×ІМ+ 0,15×ДБ+0,05×БД, де:

ІС- оцінка вступного іспиту із спеціальності;

ІМ- оцінка вступного іспиту із іноземної мови;

ДБ- додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;

БД- середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за 100-бальною шкалою)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення

Навчальні та наукові досягнення

Кількість балів

публікації у фахових виданнях

10 (кожна стаття)

публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

20 (кожна стаття)

диплом переможця та призера міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад

перше місце- 20

друге місце- 15

третє місце-10

патент або авторське свідоцтво

15

додаткові бали за навчальні та наукові досягнення не повинні перевищувати 100 балів.

Рейтинговий список вступників за категоріями формується в наступній послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за конкурсом;
 • вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету;
 • за рейтинговим балом вступника від більшого до меншого.

У списку вступників рекомендованих до зарахування зазначаються  такі самі дані, що і в рейтинговому списку.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

2.5.Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними комісіями, до складу яких входить, як правило, три — п’ять осіб, які призначаються наказом по Університету.

2.6. До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук, які проводять наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметних комісій можуть бути призначені також представники інших вищих навчальних закладів (наукових установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності та/або про спільне керівництво дослідженнями аспірантів (ад’юнктів), та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою програмою, узгодженою між вищим навчальним закладом і науковою установою.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

2.7. За результатами проведення вступних випробувань відділ аспірантури за погодженням з  відбірковими комісіями факультетів готує проект відповідного рішення приймальної комісії Університету.

Рішення приймальної комісії про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора НТУУ "КПІ", який оприлюднюється в установленому порядку.

2.8. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора НТУУ "КПІ" призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, в тому числі в рамках участі аспіранта у виконанні науково-дослідних робіт Університету, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед Вченою радою НТУУ "КПІ" за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника. 

Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою, як правило, не більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи наукове консультування тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук.

Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії.

На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження. Рішенням Вченої ради НТУУ "КПІ" аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального  навантаження та обов’язків між ними.

2.9. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури  і докторантури НТУУ "КПІ" здійснює його Вчена рада (далі — Вчена рада).

Для врегулювання відносин між аспірантом і НТУУ "КПІ" укладається договір.

2.10. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

2.11. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми НТУУ "КПІ" за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

2.12. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником та затверджується Вченою радою вищого навчального закладу або Вченою радою відповідного структурного підрозділу протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до вищого навчального закладу.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою вищого навчального закладу рішення про відрахування аспіранта.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

2.13. Підготовка в аспірантурі завершуєтьсязахистом наукових досягнень аспіранта спеціалізованій Вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої Вченої ради.

2.14. Аспірант, який захистився до закінчення строку підготовки в аспірантурі, має право за власним вибором:

 • отримати одноразову виплату в сумі залишку стипендії, передбаченої у бюджеті вищого навчального закладу) на відповідний календарний рік, та за власною заявою бути відрахованим з аспірантури;
 • отримати за власною заявою оплачувану академічну відпустку на строк, що залишився до завершення нормативного строку підготовки в аспірантурі.

Якщо аспірант захистив дисертацію на другому чи третьому році підготовки в аспірантурі та був обраний за конкурсом на відповідну посаду наукового (науково-педагогічного) працівника в такому вищому навчальному закладі то загальна сума залишку стипендії нараховується йому як щомісячна надбавка до заробітної плати.

2.15. Державні органи, до сфери управління яких належать вищі військові навчальні заклади (вищі навчальні заклади із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів відповідно до закону мають право своїми актами встановлювати особливі вимоги до підготовки та реалізації прав і обов’язків здобувачів в аспірантурі та докторантурі. Такі особливі вимоги погоджуються з МОН.

Права та обов’язки аспірантів

2.16. Аспіранти користуються правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень аспіранти також мають право на:

вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної у вищих навчальних закладах, бібліотеках і державних архівах України;

отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів - на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення Вченою радою вищого навчального закладу двох керівників;

безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;

академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183);

академічну відпустку, зокрема за станом здоров’я, у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відповідно до законодавства.

2.17. Аспіранти зобов’язані виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень аспіранти  також зобов’язані:

 • дотримуватися морально-етичних норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), встановлених вищим навчальним закладом та Кодексом честі НТУУ "КПІ";
 • виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати про хід його виконання на засіданні кафедри, відділу, лабораторії чи іншого підрозділу вищого навчального закладу, який уповноважений для цього його Вченою радою;
 • захистити в установлений строк свої наукові досягнення у вигляді дисертації у спеціалізованій Вченій раді.

2.18. Покладення вищим навчальним закладом на аспіранта обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової) програми та підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.

2.19. Аспіранти мають право брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи організаціями.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі

2.20. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі) здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, що затверджуються Вченою радою вищого навчального закладу  для кожної спеціальності.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

2.21. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури складаються з освітньої та наукової складових.

Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік та обсяг навчальних дисциплін (30—60 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі — ЄКТС), послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури  є основою для формування аспірантом індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи, які погоджуються з науковим керівником та затверджуються Вченою радою вищого навчального закладу протягом двох місяців з дня зарахування особи до аспірантури

Індивідуальний навчальний план аспіранта повинен містити перелік дисциплін за вибором аспіранта в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. При цьому аспіранти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та керівником відповідного факультету чи підрозділу.

Засвоєння аспірантами навчальних дисциплін може відбуватися на базі вищого навчального закладу, до якого зарахований аспірант а також в рамках реалізації права на академічну мобільність — на базі інших вищих навчальних закладів (наукових установ).

Аспірант має право змінювати свій індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником у порядку, який затверджується Вченою радою.

Усі аспіранти незалежно від форми навчання зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта та освітньо-науковою програмою аспірантури вищого навчального закладу.

2.22. Освітньо-наукова програма аспірантури вищого навчального закладу має включати не менше чотирьох складових, що передбачають набуття аспірантом таких компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій:

 • здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою (якими) аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як 12 кредитів ЄКТС);
 • оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить чотири — шість кредитів ЄКТС);
 • набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (орієнтовний обсяг такої освітньої складової становить не менш як шість кредитів ЄКТС);
 • здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності (рекомендований обсяг такої навчальної складової становить шість — вісім кредитів ЄКТС).

Аспірант який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, зокрема англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language TestingSystem, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, на рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право:

 • на зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою аспірантури), як таких, що виконані у повному обсязі;
 • на використання обсягу навчального навантаження, передбаченого для набуття мовних компетентностей, для здобуття інших компетентностей (за погодженням з науковим керівником).

2.23. Вчена рада вищого навчального закладу має право прийняти рішення про визнання набутих аспірантом в інших вищих навчальних закладах (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою аспірантури.

2.24. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.

Наукова складова освітньо-наукової програми оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи аспіранта і є невід’ємною частиною навчального плану аспірантури

2.25. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється постійно діючою або спеціалізованою Вченою радою, утвореною для проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації.

Стан готовності дисертації аспіранта до захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох керівників).

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання аспірантом його індивідуального навчального плану.

Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії захищають дисертації, як правило, у постійно діючій спеціалізованій вченій раді з відповідної спеціальності, яка функціонує у вищому навчальному закладі (науковій установі), де здійснювалася підготовка аспіранта. Вчена рада вищого навчального закладу (наукової установи) має право подати до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти документи для акредитації спеціалізованої вченої ради, утвореної для проведення разового захисту, або звернутися з відповідним клопотанням до іншого вищого навчального закладу (наукової установи), де функціонує постійно діюча спеціалізована Вчена рада з відповідної спеціальності.

2.26. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

2.27. Кількість аспірантів підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, та вартість такої підготовки визначаються Вченою радою вищого навчального закладу (наукової установи) з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії вищого навчального закладу (наукової установи), за якою він провадить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, та можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва та задоволення освітніх потреб аспірантів за відповідною спеціальністю.

Вступ до докторантури здійснюється у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. та Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій