Ви є тут

Факультет інформатики та обчислюваної техніки


Кампус КПІ, Корпус № 18
Факультет інформатики та обчислюваної техніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Контактна інформація:
Адреса ФІОТ: 03056, Київ, вул. Політехнічна, 41, корпус 8, кiмн. 316, 317, 03056, Київ, Україна

Телефони для довiдок: +380 44 204 9827, +380 44 204 8655, +380 44 204 8350, +380 44 204 9413 (деканат заочної форми навчання)
E-mail: fiot[at]kpi.ua
URL:
Декан ФІОТ: професор, Павлов Олександр Анатолiйович
День факультету - у грудні
Соціальні мережі: FB

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ IНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНIКИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

Логотип ФІОТУсі кафедри, що входять до складу ФІОТ, беруть свій початок від електротехнічного факультету (ЕТФ), який було створено у 1918 р. і з якого у 1962 році виділився факультет автоматики та електроприладобудування. Цей факультет у 1975 році було розділено на два: факультет систем управління та факультет електроприладобудування і обчислювальної техніки. Окремі кафедри цих  факультетів у 1985 році були об'єднані у факультет з нинішньою назвою - "Інформатика та обчислювальна техніка" (ФІОТ).

Факультет готує квалiфiкованих фахiвцiв з розробки та експлуатацiї програмних продуктiв i технiчних засобiв комп'ютерних i комп'ютеризованих систем, впровадження сучасних iнформацiйних технологiй загального та цiльового призначення для рiзноманiтних галузей науки та промисловостi. Вони здатнi створювати та експлуатувати комп'ютернi й комп'ютеризованi системи обробки iнформацiї та управлiння органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних об'єктiв.

Випускники працюють керiвниками та розробниками програмно-апаратних комплексiв, менеджерами проектiв, адмiнiстраторами iнформацiйних, комп'ютерних та комп'ютеризованих систем i мереж у державних та приватних наукових, виробничих, банкiвських установах i фiрмах в Українi та за кордоном.

Прийом заяв для вступу відбувається за напрямами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" із зазначенням бажаної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр". Після отримання базової вищої освіти (бакалаврат – 4 роки) випускники зараховуються на конкурсній основі на навчання за програмами магістра (2 роки навчання) для отримання повної вищої освіти. Найкращі випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня.

Напрями та спеціальності підготовки фахівців на ФІОТ

 • 6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ (д, з)
  • 7.05010101 інформаційні управляючі системи та технології (д, з)
  • 8.05010101 інформаційні управляючі системи та технології (д)
 • 6.050102 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (д, з)
  • 7.05010201 комп’ютерні системи та мережі (д, з)
  • 8.05010201 комп’ютерні системи та мережі (д)
 • 6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ (д, з)
 • 6.050201 СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ (д, з)
  • 7.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика (д, з)
  • 8.05020101 комп’ютеризовані системи управління та автоматика (д)
  • 7.05020102 комп’ютеризовані та робототехнічні системи (д, з)
  • 8.05020102 комп’ютеризовані та робототехнічні системи (д)

З 2000 року ФІОТ входить до складу навчально-наукового комплексу “Центр інформатики та управління” НТУУ “КПІ”, який створено з метою забезпечення високої якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі інформатики та управління.

Науковий потенціал факультету в основному зосереджений у двох науково-дослідних інститутах: “Системних технологій” та “Інформаційних процесів”. Науковці цих інститутів ведуть плідні фундаментальні та прикладні дослідження в галузі інформатики.

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій