home

Колективний договiр НТУУ «КПI» на період з квітня 2011 р. по квітень 2012 р. [затверджено 15.04.11]

Колективний договір укладено на основі чинного законодавства, у тому числі з додержанням Законів України "Про колективні договори й угоди", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про оплату праці", "Про охорону праці", "Про відпустки", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", КЗпП України, Генеральної і Галузевої угод та ін.

Колективний договір укладається згідно зі ст.ст. 10-20 КЗпП України.

Колективний договір НТУУ "КПІ" регулює трудові і соціально-економічні відносини між Адміністрацією Університету та його трудовим колективом, гарантує захист прав та інтересів усіх працівників КПІ незалежно від їх членства у профспілці.

Конференція трудового колективу Університету доручає профкому первинної профспілкової організації співробітників НТУУ "КПІ" (далі - Профкому) представляти і захищати інтереси трудового колективу, укладати Колективний договір Університету та організовувати укладання колективних договорів у структурних підрозділах НТУУ "КПІ" у межах їх компетенції.

Колективний договір укладено терміном на 1 рік. Він набирає чинності з моменту затвердження Конференцією трудового колективу Університету і діє відповідно до чинного законодавства до дня затвердження нового Колективного договору. До Колективного договору Університету невід'ємною частиною входить Колективна угода між адміністрацією КПІ та студентами.

Колективні договори між адміністрацією структурних підрозділів та профбюро набирають чинності згідно зі статтями 9 та 13 Закону України "Про колективні договори й угоди".

Усі працюючі, а також щойно прийняті до Університету працівники повинні бути ознайомлені зі Статутом Університету, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку університету, Положенням про об'єкти права інтелектуальної власності, що створені в НТУУ "КПІ", умовами праці (у тому числі роботи за сумісництвом) та службовими обов'язками.

Колективний договір, затверджений Конференцією трудового колективу Університету, повинен бути роздрукований та розповсюджений у всі підрозділи Університету у двотижневий термін після його реєстрації і отримання в державній адміністрації району.

Адміністрація НТУУ "КПІ" спільно з профкомами співробітників та студентів Університету здійснюють систематичний контроль за своєчасним виконанням Колективного договору з трудовим колективом та Колективної угоди зі студентами.

Конференція трудового колективу заслуховує звіти адміністрації та профкомів про виконання Колективного договору та Колективної угоди i приймає відповідне рішення.

І. Удосконалення системи управління університетом

1. З метою вдосконалення системи управління Університетом (підрозділами) Адміністрація НТУУ "КПІ" та керівники підрозділів зобов'язуються наприкінці строку діючого Колективного договору спільно з Профкомом Університету (профбюро факультетів, інститутів), якому (яким) трудові колективи доручають представляти свої інтереси, звітувати перед Конференцією трудового колективу Університету (конференціями трудових колективів підрозділів) з питань виконання Колективного договору та затвердити Колективний договір на новий термін.

(Ректор, голова Профкому, керівники підрозділів, голови профбюро)

2. Передбачити у зведеному кошторисі Університету та кошторисах структурних підрозділів такі витрати:

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів та голови профбюро)

3. З метою забезпечення соціального захисту співробітників накази та розпорядження щодо перегляду та змін норм оплати праці, охорони та умов праці, робочого часу, відпочинку, тарифних ставок, посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних виплат, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників Університету Адміністрація зобов'язується погоджувати з Профкомом.

 (Ректор, голова Профкому)

4. Адміністрація Університету разом з Профкомом зобов'язуються у тижневий термін після закінчення річного фінансового звіту опублікувати в газеті "Київський політехнік" результати аналізу даних про надходження та використання бюджетних та позабюджетних коштів Університету.

(Ректор, голова Профкому)

5. Адміністрація Університету надає Профкому відповідні документи, відомості, пояснення та розрахунки для можливості здійснення контролю за виконанням Колективного договору, Угоди з охорони праці, додержанням законодавства про працю, організацією оздоровлення та відпочинку співробітників і членів їх сімей, громадського харчування та інших питань, які стосуються трудових і соціально-економічних прав та інтересів співробітників Університету.

(Ректор, голова Профкому)

 6. Пропозиції щодо оренди, продовження договорів оренди приміщень, площ Університету в корпусах та гуртожитках для цілей соціально-побутового характеру розглядаються за попередньою згодою відповідних профспілкових комітетів Університету.

(Ректор, голови профкомів)

II. Трудовий договір, оплата та нормування праці, створення сприятливих умов працi, соцiальний захист

1. Трудовий договір укладається між кожним працівником колективу та Адміністрацією на основі чинних державних положень про зарахування на роботу (з урахуванням її специфіки), деталізованих наказами по Університету.

(Ректор, голова Профкому)

1.1. Розірвання трудового договору здійснюється з ініціативи працівника або Адміністрації НТУУ "КПІ". Про наступне вивільнення працівника персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці до звільнення.

При розірванні трудового договору з ініціативи Адміністрації потрібна згода Профкому (у випадках, визначених законодавством України).

 (Ректор, голова Профкому)

1.2. За працівниками Університету, звільненими за скороченням штатів (за наявності стажу роботи в Університеті не менш ніж 15 років), які перебувають у контрольному списку квартоблiку НТУУ "КПІ" не менше 5 років, зберігається черга на житло вiдповiдно до контрольного списку на період працевлаштування, який встановлено законодавством України.

(Голова Профкому, житлова комісія НТУУ "КПІ")

1.3. Прийом працівників на посади начальника адміністративно-господарського управління, начальника господарчого відділу та начальника відділу експлуатації корпусу здійснюється обов'язково з 2-місячним випробувальним строком.

 (Ректор, голови профкомів, відділ кадрів)

1.4. Працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду, за умови їх участі у виконанні передбачених Статутом НТУУ "КПІ" платних послуг можуть бути встановлені надбавки стимулюючого характеру (за складність, напруженість у роботі, за виконання особливо важливої роботи) та виплачуватись премії за рахунок спеціального фонду.

 (Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів)

2. Адміністрація Університету та Профком зобов'язуються вживати всіх можливих заходів для своєчасної виплати заробітної плати працівникам Університету відповідно до ст.115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ "Про оплату праці".

(Ректор, голова Профкому, керівники структурних підрозділів та голови профбюро)

2.1. Адміністрація Університету та Профком зобов'язуються забезпечувати встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці відповідно до норм, визначених у Галузевій угоді (згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України).

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ)

2.2. На прохання співробітника бухгалтер підрозділу повинен видавати (впродовж не більше 3 днів) розрахунки його зарплати із розшифруванням вирахувань.

(Начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів)

2.3. За зверненням співробітників, які оформлюють або переоформлюють пенсію, забезпечити своєчасну видачу необхідних довідок про заробітну плату, трудовий стаж та ін.

(Начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів, начальник ВКД)

2.4. Вирахування із зарплати, не передбачені чинним законодавством та Кодексом законів про працю України, здійснювати тільки за письмовою заявою працівника.

(Начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів)

2.5. Здійснювати оплату за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні співробітникам Університету, які мають нормований робочий день, згідно зі ст.ст.107, 108 КЗпП України.

(Начальник ДЕФ, начальник ВКД, заст. голови Профкому)

2.6. Оперативно видавати накази та розпорядження, що регламентують питання оплати праці.

(Ректор, проректори, голова Профкому)

2.7. Відповідно до Галузевої угоди вираховувати із зарплати працівника – члена профспілки за його письмовою заявою членські внески та забезпечити безоплатне, безготівкове їх перерахування на рахунок Профкому співробітників Університету в триденний строк після нарахування грошей співробітникові.

 (Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники та бухгалтери підрозділів, голови профбюро)

3. Надати право Адміністрації Університету, за умови обов'язкового погодження з Профкомом, у разі зменшення фінансування з незалежних від Університету причин, за згодою сторін укладати контракти із співробітниками НДЧ чи вносити зміни до діючих контрактів щодо роботи неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

(Ректор, голова Профкому)

4. Встановити таку тривалість щорічної відпустки співробітникам Університету:

а) щорічна основна відпустка – 24 календарні дні;

б) заохочувальна відпустка – 4 календарні дні відповідно до Закону України "Про відпустки" (ст. 4) та Положення про національний заклад (установу) України (п. 12);

в) з метою розширення трудових прав працівників Центру студентського харчування надавати їм, у разі необхідності, в канікулярний період (липень-серпень) додаткову відпустку до 15 днів без збереження заробітної плати;

г) відповідно до Закону України "Про відпустки" надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю до 7 календарних днів працівникам з ненормованим робочим днем відповідно до списку посад, робіт та професій, визначених у Додатку №1 до Колективного договору.

Якщо працівник згідно з чинним законодавством має право на різні додаткові оплачувані відпустки, то він може обрати лише одну з цих додаткових відпусток за особистим вибором.

 (Проректори, керівники структурних підрозділів, начальник ВКД, заст. голови Профкому)

4.1. Керівникам структурних підрозділів подавати до ВКД узгоджені з профбюро підрозділу і доведені до всіх працівників графіки відпусток співробітників на наступний рік не пізніше ніж за місяць до початку відпусток. Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і керівником, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 ЗУ "Про відпустки"). Перенесення терміну відпусток проводити у порядку, визначеному Законом України "Про відпустки".

(Проректори, керівники структурних підрозділів, начальник ВКД, заст. голови Профкому, голови профбюро)

4.2. За наявності коштів, не пізніше ніж за три дні до початку відпустки виплачувати гроші за відпустку та заробітну плату. У випадку несвоєчасної виплати грошей початок відпустки за заявою працівника має бути змінений з урахуванням графіка навчального процесу.

(Проректори, заст. голови Профкому, начальник ДЕФ, начальник ВКД)

5. За заявками підрозділів та працівників забезпечувати їх автотранспортом для перевезення вантажів відповідно до виробничих та особистих потреб. Оплата за рахунок підрозділів та спiвробiтникiв.

(Проректор з НПР/АГР, заст. голови Профкому, директор автобази)

6. Працівникам, які виходять на пенсію за віком і остаточно звільняються з Університету, при стажі роботи в Університеті не менше 15 років, виплачувати грошову винагороду в розмірі 50% посадового окладу.

(Ректор, начальник ДЕФ, бухгалтери підрозділів)

7. У разі смерті працівника Університету або члена його родини передбачити надання за рахунок університету окремих видів послуг та матеріальної допомоги в розмірі не менше 600 грн, але не більше посадового окладу.

(Ректор, голова Профкому, проректор з НПР/АГР, начальник ДЕФ, начальник ВКД, керівники підрозділів)

8. Штатним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів загального фонду, за особистими заявами, узгодженими з керівниками та профбюро підрозділів, спільним рішенням Адміністрації та Профкому може надаватись матеріальна допомога в межах фонду заробітної плати в розмірі не менше 600 грн, але не більше посадового окладу на рік у разі необхідності проведення складної операції, тривалого лікування та в інших екстремальних випадках.

Штатним працівникам, які отримують заробітну плату за рахунок коштів спеціального фонду, матеріальна допомога в таких самих випадках і розмірах може виплачуватися в межах фонду заробітної плати по спеціальному фонду.

Дія цього пункту Колективного договору не поширюється на працівників, яким передбачено законодавством виплату матеріальної допомоги на оздоровлення.

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів, голови профбюро)

9. Штатним працівникам, безперервний стаж роботи яких у НТУУ "КПІ" не менше 5 років, при сумлінному ставленні до виконання службових обов'язків, за поданням керівника та профбюро підрозділу до ювілейної дати може бути надана наказом по університету премія в розмірі не менше 500 грн, але не більше за посадовий оклад (разом по загальному та спеціальному фондах).

Ювілейними датами вважати 50, 60, 70 і далі кожні наступні 5 років працівника.

Крім того, для жінок ювілейною вважати дату досягнення віку, що надає право на отримання пенсії.

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівники підрозділів, голови профбюро)

10. Адміністрація і Профком співробітників надають допомогу в роботі Ради ветеранів Університету, а також жіночому активу.

(Ректор, голова Профкому)

11. Адміністрації та профспілковим комітетам Університету здійснювати заходи щодо забезпечення громадського порядку на території Університету.

(Проректори, керуючий справами, начальник підрозділу охорони і безпеки, заст. голів профкомів, голови студрад)

11.1. Адміністрації, Профкому, профбюро підрозділів вести виховну роботу серед співробітників Університету з метою:

11.2. Для забезпечення сприятливих, безпечних умов праці, попередження крадіжок майна Університету, співробітників і студентів продовжувати роботу з удосконалення системи перепускного режиму в навчальних корпусах.

(Проректор з НПР/АГР, керуючий справами, керівник підрозділу охорони і безпеки)

11.3. Адміністрація Університету сприяє роботі штабу громадських формувань з охорони громадського порядку відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

(Ректор, голова Профкому)

11.4. Розробляти графіки цілодобового чергування вахтерів, чергових, швейцарів згідно з розрахованою нормою тривалості робочих годин по місяцях і на рік. Передбачити створення можливостей для прийняття їжі без відриву від виконання службових обов'язків вказаним працівникам, які зайняті на роботах, де не можна встановити перерву для харчування.

(Проректор з НПР/АГР, керуючий справами, керівник підрозділу охорони і безпеки)

ІІІ. Охорона працi та здоров'я

1. З метою створення безпечних умов праці, екологічно чистого середовища, зниження захворюваності Адмiнiстрацiя та Профком зобов'язуються:

1.1. Забезпечити своєчасне проведення за заявками підрозділів Університету атестації (переатестації) робочих місць із шкідливими і важкими умовами праці за рахунок підрозділів і Університету. Не допускати порушення термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Залучати представників Профкому до складу комісій із проведення атестації робочих місць за умовами праці, обстеження санітарно-гігієнічних умов праці на робочих місця, з метою усунення шкідливих та небезпечних умов праці, виявлених за результатами атестації, брати безпосередню участь та контролювати реалізацію відповідних заходів.

(Проректор з НПР/АГР, заст. голови Профкому, начальник ДЕФ, начальники відділу охорони праці та соціально-побутового відділення, керівники підрозділів)

1.2. Своєчасно проводити навчання з охорони праці відповідальних за стан охорони праці у структурних підрозділах  відповідно до нормативних документів.

(Проректор з НПР/АГР, начальник відділу охорони праці, керівники підрозділів)

1.3. Провести огляди-конкурси з питань охорони праці в підрозділах Університету.

(Проректор з НПР/АГР, заст. голови Профкому, голова комісії Профкому з питань охорони праці, начальник відділу охорони праці, керівники підрозділів)

1.4. Створити в інститутах і на факультетах кабінети з охорони праці в одній з діючих аудиторій, не виводячи її з розкладу занять та не змінюючи її закріплення за підрозділом.

(Керівники підрозділів, начальник відділу охорони праці)

1.5. Забезпечити згідно із затвердженим графіком проведення перевірки контуру заземлення та якості ізоляції електродротів у підрозділах Університету (згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затвердженими наказом Мінпраці та соцполітики України від 09.01.1998 р. № 4)

(Проректор з НПР/АГР, головний інженер, начальник ВГЕ, керівники підрозділів)

1.6. Передбачити у зведеному кошторисі кошти на встановлення надбавок до посадових окладів співробітникам, які працюють у шкідливих умовах (відповідно до атестації робочих місць), та відповідно до Закону України "Про відпустки" (ст. ст. 7, 8) надавати таким працівникам додаткову оплачувану відпустку до 7 днів за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

(Начальник ДЕФ, ВКД, головний інженер, керівники підрозділів, заступник голови Профкому, начальники відділу охорони праці та соціально-побутового відділення)

1.7. Забезпечити співробітникам, які працюють у шкідливих умовах, необхідні умови праці згідно з Галузевою угодою (п.7.2.3.).

(Начальник ДЕФ, головний інженер, керівники підрозділів, заступник голови Профкому, начальники відділу охорони праці та соціально-побутового відділення)

1.8. Забезпечити безумовне виконання кожним працівником вимог безпеки, правил поводження з машинами, верстатами, механізмами, інструментом, використання засобів індивідуального і колективного захисту тощо.

 (Проректор з НПР/АГР, заст. голови профкому, головний інженер, керівники структурних підрозділів, начальник відділу охорони праці, начальники дільниць, коменданти корпусів)

1.9. Унеможливити забруднення або інші зміни природних властивостей атмосферного повітря в приміщеннях навчальних корпусів, шкідливі для життя, здоров'я працівників і студентів.

Своєчасно розглядати подання, акти профбюро підрозділів, комісій Профкому щодо порушень умов охорони праці та вживати заходів щодо їх швидкого усунення.

(Проректор з НПР/АГР, керівники структурних підрозділів, начальник відділу охорони праці, начальники дільниць, коменданти корпусів)

1.10. Забезпечити належну підготовку до експлуатації в зимових умовах бойлерних і теплопунктів Університету. Продовжити ремонт, реконструкцію систем обігріву приміщень корпусів, промивку батарей від накопиченої іржі до початку опалювального сезону. Продовжити поступову заміну старих батарей опалювання на нові.

 (Проректор з НПР/АГР, головний інженер, керівники структурних підрозділів, коменданти корпусів)

1.11. З метою забезпечення економного та нормативного теплового режиму в навчальних корпусах і гуртожитках Університету здійснити заходи із залученням коштів структурних підрозділів щодо збереження тепла.

(Головний інженер, керівники структурних підрозділів, заст. голови Профкому, голови профбюро, коменданти корпусів)

1.12. З метою запобігання затопленню навчальних і службових приміщень 1-го і 4-го корпусів внаслідок відлиг у зимовий період забезпечити своєчасне очищення дахів від снігу, льодових пробок у системах зливу води з дахів.

(Проректор з НПР/АГР, керівники структурних підрозділів, коменданти корпусів)

1.13. Забезпечити корпуси та гуртожитки Університету первинними засобами пожежогасіння.

(Керівники структурних підрозділів)

1.14. Для підтримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях корпусів продовжити оснащення корпусів зручним обладнанням для забезпечення теплою водою прибиральниць Університету.

(Проректор з НПР/АГР, головний інженер, керівники структурних підрозділів)

2. За результатами атестації робочих місць включити до Колективного договору перелік робочих місць, робота на яких дає право працівникам на пенсію за віком на пільгових умовах (Додаток № 2).

3. Ухвалити Угоду з охорони праці (Додаток № 3) на Конференції трудового колективу Університету одночасно з укладанням Колективного договору.

(Проректор з НПР/АГР, заст. голови Профкому)

4. Забезпечити виконання Угоди з охорони праці зі щоквартальною перевіркою її виконання.

(Проректор з НПР/АГР, голова комісії Профкому з охорони праці)

5. Адміністрації та профспілковим комітетам забезпечити спільний контроль за виконанням організаційно-адміністративних заходів щодо запобігання палінню у приміщеннях Університету.

(Керуючий справами, заст. голови Профкому, декани факультетів, голови профбюро, коменданти корпусів)

6. Здійснювати заходи щодо створення умов безпеки, належного санітарного стану (заборона паління, вигулу собак тощо) на території університету, у тому числі в історичній парково-архітектурній зоні Університету.

(Проректор за напрямком, керуючий справами, голова Профкому)

ІV. Соцiальне страхування, медичне обслуговування, органiзацiя санаторно-курортного лiкування i вiдпочинку

З метою профілактики та зниження кількості випадків захворювань працівників НТУУ "КПІ", організації їх якісного відпочинку Адмiнiстрацiя i Профком домовились:

1. Забезпечувати функціонування, утримання та подальший розвиток баз відпочинку Університету відповідно до чинного законодавства і спільної угоди між Адміністрацією та Профкомом. Надавати рівну можливість відпочинку на базах університету всім категоріям співробітників та членам їх сімей. Розвивати додаткові можливості щодо надання на базах відпочинку лікувальних послуг.

(Ректор, голова Профкому, проректор з НПР/АГР)

2. У визначені терміни виконувати заходи, узгоджені і затверджені Ректоратом та Профкомом щодо підготовки спортивних таборів, баз відпочинку до оздоровчого сезону.

Штатний розпис баз відпочинку на період червень-серпень узгоджувати з Профкомом співробітників не пізніше ніж за два місяці до початку оздоровчого сезону.

(Проректор з НПР/АГР, заст. голови Профкому)

3. Профкому співробітників вжити додаткових заходів для отримання путівок на санаторно-курортне лікування співробітників і дітей у супроводі батьків відповідно до медичних показників.

(Голова профкому)

4. Відповідно до Списку професій забезпечити у 2011 році проведення медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих і важких умовах. Надавати Профкому інформацію про результати проведення періодичних медичних оглядів працівників, які працюють у шкідливих і важких умовах.

(Керівники підрозділів та голови профбюро, начальник відділу охорони праці, начальник соціально-побутового відділення, голова комісії Профкому з охорони праці)

5. Адміністрація та Профком співробітників з метою сприяння розвитку фізкультурно-спортивного руху в НТУУ "КПІ", формування здорового способу життя і відновлення фізичної працездатності працівників забезпечують користування послугами, що надаються Центром фізичного виховання і спорту (ЦФВС) університету, співробітникам НТУУ "КПІ" та членам їх сімей відповідно до договору між профкомом та ЦФВС. (Відповідно до ст.44 Закону України "Про професійні спілки…" – про відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,3% від фонду заробітної плати.)

(Ректор, голова Профкому, начальник ДЕФ, керівник ЦФВС, керівники підрозділів та голови профбюро)

V. Умови працi i побуту жiнок, надання допомоги у вихованнi дiтей

1. Продовжити дію "гнучкого" режиму робочого часу для жінок, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, за їх заявами.

(Керівники підрозділів, начальник ВКД, заст. голови Профкому)

2. Відповідно до Закону України "Про відпустки" надавати жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, жінкам, які усиновили дитину, батькові, який виховує дитину без матері, одиноким матерям, а також працівникові, який взяв під опіку дитину, за їх заявою додаткову оплачувану соціальну відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів (ст.19 Закону України "Про відпустки").

(Проректори, керівники структурних підрозділів, начальник ДЕФ, начальник ВКД)

3. Протягом року вживати заходи, спрямовані на оздоровлення дітей співробітників: отримання для них путівок у дитячі оздоровчі табори, в санаторії матері та дитини, забезпечити для них можливість відвідувати на пільгових умовах плавальний басейн ЦФВС університету, новорічні дитячі концерти тощо. Максимально охоплювати оздоровчими заходами дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей".

(Ректор, голова Профкому)

4. Забезпечити протягом року на пільгових умовах навчання дітей до 14 років з багатодітних сімей у гуртках, клубах, школах, з якими Університет має договірні відносини.

(Ректор, голова Профкому)

VI. Житлово-побутовi умови, органiзацiя громадського харчування, забезпечення культурних потреб

1. Удосконалювати мережу громадського харчування в Університеті.

(Проректор з НПР/АГР, голови профкомів, директор ЦСХ, керівники підрозділів)

2. З метою поліпшення житлово-побутових умов працівників Університету надати право Адміністрації за узгодженням з Профкомом залучати до будівництва кошти інших організацій, проводити продаж, обмін або заміну житла на вигідних для Університету умовах.

(Ректор, голова Профкому)

3. Використовувати відомче житло в першу чергу для професорсько-викладацького складу та кадрових працівників Університету.

(Ректор, голова Профкому)

4. Продовжити ремонтні роботи в житлових будинках Університету (згідно з планом).

(Проректор з НПР/АГР, головний інженер, голова Профкому)

5. Профкому, профбюро підрозділів надавати організаційну та матеріальну підтримку відпочинку співробітників і членів їх родин шляхом розвитку туризму (у тому числі – екскурсій до цікавих пам'яток історії та культури різних міст України та інших держав).

(Ректор, голова Профкому, керівники підрозділів, голови профбюро підрозділів)

6. Адміністрації і Профкому сприяти залученню до занять народною творчістю працівників і членів їх сімей, у тому числі на базі ЦКМ НТУУ "КПІ".

(Ректор, голова Профкому)

7. Здійснювати заходи щодо подальшої реконструкції паркової зони Університету. Удосконалювати систему зелених насаджень на території Університету: квітів, чагарників, дерев.

(Проректор з НПР/АГР, голова Профкому)

VII. Забезпечення правових гарантiй профкому та профспiлковому активу

1. Адмiнiстрацiя НТУУ "КПІ":

(Ректор, проректори, керівники підрозділів)

2. Адмiнiстрацiя Університету за поданням Профкому надає час із збереженням оплати праці виборним працівникам профспілки, не звільненим від своєї основної роботи, для виконання профспілкових обов'язків.

(Ректор, проректори, керівники підрозділів)

3. Відповідно до Кодексу законів про працю та Галузевої угоди Адмiнiстрацiя надає Профкому Університету для виконання профспілкових обов'язків:

4. Адмiнiстрацiя надає можливість Профкому Університету включати представників профспілкової організації до складу рад, комісій з питань соціального розвитку, розподілу виробничих приміщень, орендної та ін.

(Ректор)

5. Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членом якого вони є (ст.41 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності").

(Ректор, голова Профкому)

VIII. Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів і студентською радою НТУУ "КПІ" на 2011р.

Конференція трудового колективу Університету згідно з чинним законодавством, у тому числі з додержанням Законів України "Про колективні договори й угоди", "Про вищу освіту", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", КЗпП України, Генеральної і Галузевої угод та інших, доручає Профкому первинної профспілкової організації студентів НТУУ "КПІ" та Студентській раді НТУУ "КПІ" укласти Колективну угоду між Адміністрацією КПІ та студентами, аспірантами (далі – студентами).

1. Загальні питання.

Адмiнiстрацiя зобов'язується:

1.1. Визнавати право студентських профспілок та органів студентського самоврядування, які уповноважені студентами представляти їх інтереси, на участь у підготовці Колективної угоди згідно з чинним законодавством.

(Ректор)

1.2. Надавати можливість Профкому студентів та органам студентського самоврядування Університету включати своїх представників до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) студентські питання.

(Ректор)

1.3. Планування та розподіл коштів Університету та підрозділів, які безпосередньо стосуються інтересів студентів, проводити за участю представників Профкому студентів та органів студентського самоврядування.

(Ректор, проректори, начальник департаменту економіки і фінансів)

1.4. За погодженням із Профспілковим комітетом студентів НТУУ "КПІ" та Студентською радою НТУУ "КПІ":

(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

1.5. Університет виділяє Профспілковому комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентській раді НТУУ "КПІ" та Студентській раді студмістечка НТУУ "КПІ" безкоштовно необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для їх роботи.

Адмiнiстрацiя надає Профспілковому комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентській раді НТУУ "КПІ" та Студентській раді студмістечка НТУУ "КПІ" можливість безкоштовного користування засобами зв'язку в межах міста, транспортом, розмножувальною технікою для поширення оперативної інформації серед студентів Університету.

(Ректор, проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів)

1.6. Не накладати дисциплінарні стягнення на студентів, обраних до складу Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ" та Студентської ради студмістечка, без погодження з Профспілковим комітетом студентів НТУУ "КПІ", Студентською радою НТУУ "КПІ" чи Студентською радою студмістечка відповідно.

(Перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, декани факультетів, директори інститутів)

1.7. Відповідно до Галузевої угоди, за особистими заявами членів профспілки проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3 днів після виплати стипендій на розрахунковий рахунок Профкому студентів.

(Начальник департаменту економіки і фінансів)

1.8. Сприяти Профспілковому комітету студентів, органам студентського самоврядування та Профкому співробітників у контролі над роботою закладів громадського харчування на території університету та за результатами перевірок вживати дієвих заходів.

(Проректори, директор ЦСХ, декани факультетів, директори інститутів)

1.9. Сприяти діяльності органів студентського самоврядування та Профспілкового комітету студентів.

(Перший проректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

1.10. Спільно з Профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування сприяти донорству в Університеті згідно із Законом України "Про донорство крові та її компонентів".

(Проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, декани факультетів, директори інститутів)

Профспілковий комітет студентів НТУУ "КПІ" та Студентська рада НТУУ "КПІ" зобов'язуються:

1.11. Спільно діяти за напрямками діяльності у заходах, запланованих Колективною угодою, інформувати студентів про хід виконання Колективної угоди.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

1.12. Спільно з Ректоратом розробити план заходів щодо проведення виховної роботи серед студентів з метою:

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Студентської ради студмістечка НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

1.13. Брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, які виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи, здійснювати заходи щодо їх додаткового залучення.

(Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ" та голова Студентської ради НТУУ "КПІ")

1.14. Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів Університету, що стосуються студентів.

(Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ" та голова Студентської ради НТУУ "КПІ")

1.15. Розглядати на своїх засіданнях питання (подання), внесені Адміністрацією Університету, та надавати витяг з протоколу засідання вчасно, відповідно до зазначеного у зверненні терміну, але не пізніше семи робочих днів після звернення.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Студентської ради студмістечка НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

2. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення.

Адмiнiстрацiя зобов'язується:

2.1. Кошти стипендіального фонду використовувати відповідно до Порядку використання коштів, передбачених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам НТУУ "КПІ".

(Перший проректор, начальник департаменту економіки і фінансів)

2.2. У випадках залучення студентів до робіт, не пов'язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ" та Студентської ради НТУУ "КПІ" із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку.

(Перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, декани факультетів, директори інститутів)

2.3. При формуванні розкладу занять дотримуватись норм навчального навантаження.

(Перший проректор, декани факультетів, директори інститутів)

Профспілковий комітет студентів НТУУ "КПІ" та Студентська рада НТУУ "КПІ" зобов'язуються:

2.4. Брати участь у роботі стипендіальної комісії Університету, факультетів та інститутів при призначенні стипендій, наданні матеріальної допомоги та преміювання студентів.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

2.5. Здійснювати облік студентів, які потребують допомоги, та надавати допомогу згідно з чинним законодавством.

(Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", голови профбюро факультетів та інститутів)

3. Поліпшення житлово-побутових умов.

Адмiнiстрацiя зобов'язується:

3.1. При формуванні плану підготовки Університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів Університету, студентськими бригадами та будівельними загонами студентів. Спільно з Профспілковим комітетом студентів НТУУ "КПІ", Студентською радою НТУУ "КПІ" та Студентською радою студмістечка формувати перелік першочергових об'єктів капітального ремонту студмістечка.

Залучати, за додатковими угодами, кошти підрозділів Університету для підготовки студмістечка до нового навчального року.

(Проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, декани факультетів, директори інститутів, директор студмістечка)

3.2. Частину позабюджетних коштів, отриманих у вигляді орендної плати від комерційних організацій, розташованих у студмістечку (крім комунальних витрат), спрямовувати на проведення ремонтно-відновлювальних робіт та розвиток матеріальної бази гуртожитків.

(Ректор, директор студмістечка)

3.3. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до "Положення про поселення та проживання у гуртожитках студмістечка НТУУ "КПІ".

(Ректор, директор студмістечка)

3.4. Про зміни у планах виконання ремонтно-відновлювальних робіт та про коригування бюджету НТУУ "КПІ" на такі роботи інформувати Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування.

(Проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, директор студмістечка)

Профспілковий комітет студентів НТУУ "КПІ" та Студентська рада НТУУ "КПІ" зобов'язуються:

3.5. Брати участь у розробці та обговоренні проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів та гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів з ремонту і благоустрою території Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Студентської ради студмістечка НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

3.6. Сприяти розвитку закладів громадського харчування в навчальних корпусах та гуртожитках Університету, контролювати їх роботу.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Студентської ради студмістечка НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

4. Організація дозвілля студентів, укріплення матеріальної бази об'єктів культури і спорту.

Адмiнiстрацiя зобов'язується:

4.1. Сприяти організації культури дозвілля в студентському середовищі.

(Проректори, директор студмістечка)

Профспілковий комітет студентів НТУУ "КПІ" та Студентська рада НТУУ "КПІ" зобов'язуються:

4.2. Розвивати і всіляко підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи, туристичні клуби та інше). Сприяти розвитку їх матеріально-технічної бази. Залучати додаткові кошти для ремонту та утримання цих приміщень, проведення культурно-масової роботи в Університеті.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Студентської ради студмістечка НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

4.3. Забезпечувати розповсюдження квитків серед студентів НТУУ "КПІ" на культурно-масові та спортивні заходи в Університеті та за його межами, отриманих чи придбаних Профспілковим комітетом студентів, Студентською радою НТУУ "КПІ".

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Студентської ради студмістечка НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

4.4. Узгоджувати з Адміністрацією проведення культурно-масових, спортивних та громадських заходів, що проводяться на території Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ", Студентської ради НТУУ "КПІ", Студентської ради студмістечка НТУУ "КПІ" та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів), гуртожитків)

5. Спортивна робота та оздоровлення студентів.

Адмiнiстрацiя зобов'язується:

5.1. Сприяти проведенню спортивних змагань, спартакіад з різних видів спорту в Університеті, на факультетах (в інститутах), у студмістечку.

(Проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, декани факультетів, директори інститутів)

5.2. Спільно з Профспілковим комітетом студентів НТУУ "КПІ" та Студентською радою НТУУ "КПІ" організовувати та проводити відпочинок, лікування та оздоровлення студентів, аспірантів на базах відпочинку та оздоровлення Університету відповідно до "Положення про порядок розподілу та надання путівок на оздоровлення та відпочинок студентам НТУУ "КПІ".

(Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, голови Профкомів студентів та співробітників, голова студентської ради НТУУ "КПІ", оздоровча комісія Університету)

5.3. Забезпечити своєчасне фінансування витрат санаторію-профілакторію згідно із затвердженим кошторисом та його утримання відповідно до "Положення про санаторій-профілакторій НТУУ "КПІ". Проводити роботу із залучення додаткових коштів для ремонту приміщень, оновлення медичної апаратури та обладнання санаторію-профілакторію.

(Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, начальник департаменту економіки і фінансів)

5.4. Спільно з Профспілковим комітетом студентів та співробітників НТУУ "КПІ", Студентською радою НТУУ "КПІ" розробити План реконструкції студентського гірсько-спортивного оздоровчого табору "Глобус" (Івано-Франківська обл., смт Ворохта).

(Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, начальник департаменту економіки і фінансів)

Профспілковий комітет студентів НТУУ "КПІ" та Студентська рада НТУУ "КПІ" зобов'язуються:

5.5. Відповідно до чинного законодавства здійснювати заходи з метою лікування, оздоровлення та відпочинку студентів, аспірантів Університету;

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ "КПІ" та Студентської ради НТУУ "КПІ")

5.6. Спільно діяти у заходах, затверджених Ректоратом та Профспілковим комітетом співробітників НТУУ "КПІ", щодо ремонту та підготовки оздоровчих таборів.

(Голови Студентської ради НТУУ "КПІ", Профспілкових комітетів студентів та співробітників НТУУ "КПІ")

5.7. Проводити роботу щодо залучення додаткових коштів для ремонту приміщень, оновлення медичної апаратури та обладнання санаторію-профілакторію, баз відпочинку та оздоровлення Університету.

(Голови Студентської ради НТУУ "КПІ", Профспілкових комітетів студентів та співробітників НТУУ "КПІ")

ІX. Розподілення повноважень

1. Враховуючи необхідність розподілення повноважень при укладенні Колективного договору, встановити, що на рівні повноважень структурних підрозділів є обов'язковими для включення в колективні договори підрозділів такі його пункти за змістом: розділ I пп.1, 2; розділ II пп.1, 1.1,1.3, 1.4, 2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3, 4 а), 4 б), 4 в), 4 г), 4.1, 4.2, 5, 6, 8, 9, 10, 11.1; розділ III пп.1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 5; розділ ІV – пп. 4, 5; розділ V – пп.1, 2, 3; розділ VI  – пп. 1, 5, 6; розділ VII пп.1, 2, 3, 4, 5; розділ VIII в частині обов'язків адміністрації факультетів (інститутів) пп. 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,4.1, 5.1, 5.2, в частині обов'язків профбюро та студентських рад факультетів (інститутів) п.п. 1.11, 1.12, 1.15, 2.2, 2.4, 2.5, 3.5, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4.

До колективних договорів підрозділів включаються також питання, які щодо цих підрозділів визначені Статутом НТУУ "КПІ" та відповідними Положеннями, а також питання, що відображають особливості їх діяльності.

Колективні договори підрозділів укладати не пізніше як за місяць до проведення Конференції трудового колективу Університету.

2. Доручити Адміністрації та Профкому Університету організувати реєстрацію та забезпечити контроль за укладенням колективних договорів структурних підрозділів.

(Ректор, голови Профкомів співробітників та студентів)

М.З.Згуровський, ректор НТУУ “КПІ”,
В.І.Молчанов, голова Профкому співробітників,
А.Ю.Гаврушкевич, голова Профкому студентів,
 О.М.Десятов, голова студентської ради