You are here

Новини сайтів РТФ

Графік поселення студентів 1 курсу 2018 року!

Новини сайту РТФ - Mon, 20/08/2018 - 12:09
Шановні студенти першого курсу! Надаємо Вам графік поселення до гуртожитку! Правила поселення можна знайти на сайті студмістечка: studmisto.kpi.ua   The post Графік поселення студентів 1 курсу 2018 року! appeared first on РТФ.

Списки зарахованих 2018

Новини сайту РТФ - Wed, 08/08/2018 - 13:24
Вітаємо нових студентів в нашій дружній радіотехнічній родині! Списки зарахованих на основі ПЗСО Списки зарахованих на основі ОКР “Молодший спеціаліст” The post Списки зарахованих 2018 appeared first on РТФ.

Чисельний еквівалент оцінки з вступного випробування з іноземної мови вступників на 1 курс ОС «Магістр»

Новини сайту РТФ - Wed, 11/07/2018 - 15:35
Шановні вступники на 1 курс освітньої програми “Магістр”. Надаємо результати вступного випробування з іноземної мови. The post Чисельний еквівалент оцінки з вступного випробування з іноземної мови вступників на 1 курс ОС «Магістр» appeared first on РТФ.

Чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступників на 1 курс ОС «магістр»

Новини сайту РТФ - Wed, 11/07/2018 - 15:32
Шановні студенти! Надаємо для перевірки поточний рейтинг вступників на 1 курс освітнього ступеня “Магістр”. The post Чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступників на 1 курс ОС «магістр» appeared first on РТФ.

Перелік дисциплін за різними освітніми програмами РТФ

Новини сайту РТФ - Mon, 02/07/2018 - 14:16
Шановні вступники на 5 курс! У вкладеному файлі наведено перелік дисциплін для магістрів освітньо-професійної та освітньо-наукової програми підготовки за спеціалізаціями: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки (кафедра КіВРА), Радіотехнічні інформаційні технології (кафедра РТПС), Радіосистемна інженерія (кафедра ТОР) та Радіозв’язок та оброблення сигналів (кафедра РОС). The post Перелік дисциплін за різними освітніми програмами РТФ appeared first on РТФ.

Три- та одновимірне моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних мікросмужкових фільтрів нижніх частот

Автор: Скляренко Євгеній Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Нелін Євгеній Андрійович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми: використання фільтрів нижніх частот при проектування пристроїв; Мета і задачі дослідження. Метою є розробка три- та одновимірних моделей традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот та порівняння результатів моделювання. Задачами дослідження є: аналітичний огляд традиційних і електромагнітнокристалічних структур; розробка програми для тривимірного моделювання високочастотних неоднорідностей та фільтра на їх основі в середовищі Microwave Studio і виконання моделювання аналіз характеристик три- та одновимірного моделювання традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот. Об’єкт дослідження — традиційні та електромагнітнокристалічні фільтри нижніх частот. Предмет дослідження — характеристики традиційних та електромагнітнокристалічних фільтрів нижніх частот. Методи дослідження: комп’ютерне, математичне моделювання, комп’ютерне моделювання в програмному пакеті MathCad, моделювання MicroWave Studio; Наукова новизна одержаних результатів: запропоновано та досліджено використання одновимірної моделі традиційного та електромагнітнокристалічного фільтра нижніх частот; Практичне значення одержаних результатів: застосування запропонованої моделі при проектуванні НВЧ фільтрів нижніх частот; Апробація результатів дисертації. міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи" (РТПСАС-2017) Публікації. Порівняння результатів три- та одновимірного моделювання НВЧ фільтрів нижніх частот. Скляренко Є. О, магістрант; Зінгер Я. Л., аспірантка; Нелін Є. А., д.т.н., проф. Ключові слова: фільтр нижніх частот, тривимірна модель, одновимірна модель, електромагнітнокристалічні фільтри, традиційні структури Атестаційна робота складається: з 87 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Прецизійні волоконно-оптичні давачі температури

Автор: Сакір Сергій Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Дем’яненко Петро Опанасович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми: створення прецизійних вимірювачів температури на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку дасть змогу зменшити похибку вимірювання температури, що забезпечить розв’язок широкого спектру наукових та експе-риментальних задач сьогодні і в майбутньому. Зв’язок роботи з науковими програмами: магістерська дисертація виконана в рамках планових тем кафедри КіВРА. Мета дослідження: створити прецизійні вимірювачі температури на основі волоконно-оптичних давачів температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Об’єкт дослідження: волоконно-оптичні давачі температури з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку. Предмет дослідження: швидкодія, точність та собівартість імпульсних волоконно-оптичних давачів температури. Методи дослідження: моделювання та дослідження. Наукова новизна одержаних результатів: показана можливість вимірювання температури з абсолютною похибкою ~ 10-6 К, що на три порядки краще, ніж в сучасних вимірювачах на основі волоконно-оптичних давачів температури. Практичне значення одержаних результатів: матеріали проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої експериментальної розробки прецизійних волоконно-оптичних вимірювачів температури. Ключові слова: прецизійні вимірювачі температури, волоконно-оптичні давачі температури, імпульсна модуляція інтенсивності оптичного потоку, швидкодія, похибка вимірювача температури Атестаційна робота складається: з 94 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Перевірка наявності радіоелементів на платі за допомогою штучної нейронної мережі

Автор: Рибченко Євген Олександрович Група: РІ-61м Керівник: Нелін Євгеній Андрійович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність обумовлена потребою автоматизованого візуального контролю для збірок друкованих плат (ДП) на кінцевому етапі виробництва. Наукова новизна. Запропоновано та розроблено програмне забезпечення для автоматизації візуальної перевірки друкованих плат. Метою роботи є автоматизація методів візуального контролю ДП за алгоритмами штучних нейронних мереж. Завданням роботи є вибір типу ШНМ, розробка програмного забезпечення та модифікація алгоритму перевірки наявності радіоелементів на ДП. Об’єктом дослідження зображення ДП. Предмет дослідження — автоматизований аналіз ДП. Розроблене програмне забезпечення дозволить розпізнавати зображення ДП та після обробки зображення надати інформацію про наявність радіоеле-ментів на ДП. Ключові слова: автоматизований візуальний контроль друкованих плат, штучні нейронні мережі, машинне навчання Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Особливості формування параметрів процесу високочастотної електрохірургії

Автор: Ворончак Анатолій Петрович Група: РІ-62м Керівник: Яненко Олексій Пилипович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Для суттєвого покращення характеристик електрохірургічної апаратури (ЕХА) актуальним є математичне моделювання з урахуванням особливостей теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії. Мета дослідження. Уточнення моделювання теплових процесів в електрохірургії. Задачі дослідження. Розробка математичної моделі високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Моделювання пробою біотканини під впливом високоамплітудних електричних імпульсів. Математичне моделювання високочастотного електрохірургічного впливу на біотканину. Об’єкт дослідження. Процеси високочастотної електрохірургії. Предмет дослідження. Характеристики та параметри процесів високочастотної електрохірургії. Методи дослідження. Комп’ютерне моделювання в програмному пакеті «Comsol Multiphysics». Наукова новизна одержаних результатів. Розроблена математична модель теплових процесів при монополярній електрокоагуляції та розсічення тканин в контактній електрохірургії дозволяє розраховувати параметри ЕХ-впливу апріорі і прогнозувати його результат. Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані при проектування та виробництві ЕХА. Ключові слова: електрохірургія, електрохірургічна апаратура, високочастотних електрохірургічний вплив, пробій біотканини Атестаційна робота складається: з 100 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в XXI столітті»

Новини сайту РТФ - Wed, 13/06/2018 - 12:06
З 15 по 17 травня на нашому факультеті відбулась Перша Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Радіоелектроніка в ХХІ столітті”. Дякуємо всім учасникам конференції за цікаві доповіді! Бажаємо нових творчих успіхів та чекаємо на нашій конференції у наступному році. Також, Ви можете завантажити збірник нашої конференції та ознайомитись з її матеріалами – завантажити. З повагою керівники […] The post І Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в XXI столітті» appeared first on РТФ.

В гостях у Вінницькому технічному ліцеї!

Новини сайту РТФ - Mon, 11/06/2018 - 10:43
Минулий тиждень представники радіотехнічного факультету (Адаменко В. О., Захарченко О. С., Мирончук О. Ю., Сушко І. О.) за запрошенням відвідали Вінницький технічний ліцей. Метою поїздки стало проведення під час літньої практики ліцеїстам 8-10 класів курсу “Arduino для початківців”. Близько 60 учнів протягом двох днів опановували основи роботи з мікроконтролерами  на основі Arduino. За результатами навчання […] The post В гостях у Вінницькому технічному ліцеї! appeared first on РТФ.

День факультету!

Новини сайту РТФ - Thu, 31/05/2018 - 00:33
Запрошуємо студентів та випускників! The post День факультету! appeared first on РТФ.

Розробка та дослідження методу оптимізації схем з фіксованими прирощеннями функцій

Автор: П'ятов Сергій Валентинович Група: РІ-61м Керівник: Тарабаров Сергій Борисович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Зростаюча складність радіоелектронної апаратури потребує підвищення продуктивності обчислень при проектуванні, моделюванні і оптимізації. Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є підвищення ефективності пошуку екстремуму функції. Для реалізації поставленої мети сформовано такі задачі дослідження: розробка алгоритму пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення, дослідження ефективності роботи розробленого алгоритму на прикладі оптимізації функцій. Об'єкт дослідження: алгоритм методу пошуку екстремуму функції з фіксацією її прирощення. Предмет дослідження: ефективність пошуку екстремуму функції з використанням фіксації її прирощення. Методи дослідження: методи комп’ютерного моделювання – при дослідженні ефективності алгоритму. Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: зменшення кількості розрахунків та підвищення точності отриманих значення екстремумів функцій. Розроблений метод для тестових функцій має виграш у 3 рази у порівнянні методом найскорішого спуску. Практичне значення одержаних результатів: розроблено алгоритм нового методу пошуку екстремуму функцій з використанням прирощення функцій. Запропоновано порівняльні результати розрахунків розробленого методу з методом найскорішого спуску. Публікації: Міжнародна науково-технічна конференція «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», 2018 рік. Ключові слова: екстремум, методи оптимізації, кількість ітерацій, глибина пошуку, ефективність Атестаційна робота складається: з 102 стор. пояснювальної записки та 5 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Симуляція аналогової інтегрованої мікросхеми

Автор: Озірний Сергій Русланович Група: РІ-61м Керівник: Прищепа Микола Михайлович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми — моделювання мікросхем за допомогою спеціальних прикладних програм виконано з метою прискорення процесу проектування та розробки інтегрованих мікросхем (ІМС), впровадження їх у виробництво та економії коштів. Робота пов'язана з науковими програмами кафедри КІВРА. Мета дослідження — за допомогою схемних рішень підвищити стабільність розроблюваної мікросхеми. Об’єкт дослідження — аналогова ІМС, розроблена на основі проведеного аналізу схемних рішень ІМС. Предмет дослідження — характеристики каскадів аналогової ІМС і її в цілому. Метод дослідження — комп’ютерне моделювання в середовищі MicroCAP. Наукова новизна — розроблені моделі каскадів та ІМС в цілому дозволяють створювати на їх основі нові операційні підсилювачі, що спрощує процес проектування. Практичне значення — в результаті дослідження отримано електронні моделі каскадів аналогових інтегрованих мікросхем, а також дві нові налагоджені електронні моделі ІМС, на основі яких можуть бути створені операційні підсилювачі. Ключові слова: диференційний підсилювач, інтегральна мікросхема, аналогова інтегрована мікросхема, операційний підсилювач, модель інтегрованої мікросхеми Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур

Автор: Мариніч Андрій Григорович Група: РІ-61м Керівник: Богомолов Микола Федорович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Акутальність роботи — визначається тенденцією збільшення кількості та якості послуг, що потребує в таких умовах ефективної фільтрації, одним з напрямків є моделювання кристалоподібних струкутр або DGS, DMS структур. Об`єкт дослідження — фільтри виконані на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур. Предмет дослідження — характеристики фільтрів: амплітудно–частотна характеристика, смуга пропускання, загасання, резонансна частота, центральна частота. Мета роботи — тривимірне моделювання фільтрів на основі кристалоподібних та мікросмужкових структур. Задачі дослідження — моделювання сучасних структур, що використовуються у НВЧ діапазоні частот, та мають досить ефективні характеристики фільтрів. Розгляд загальних методик моделювання фільтрів та розрахуноки їх конструктивних параметрів. Для кристалічної структури, що складається з 6-ма періодичними високо- та низькоімпедансними неоднорідностями, дослідити розподіли абсолютного значення напруженості електричного та магнітного полів у середньому перерізі основи в середовищі тривимірного проектування. Наукова новизна — роботи визначається ефективністю мініатюризації ЕК структур у порівнянні з традиційними на основі мікросмужкових структур. Ключові слова: мікросмужкова лінія, кристалоподібна структура, тривимірне моделювання, характеристики фіьтрів, електромагнітні кристали, періодичні структури Атестаційна робота складається: з 93 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Методи захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання

Автор: Максимець Денис Володимирович Група: РІ-61м Керівник: Дюжаєв Леоднід Петрович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Останні роки дуже широко піднімається проблема піратства та питання захисту програмного забезпечення (ПЗ) від несанкціоно-ваного використання. Це обумовлено недостатнім рівнем захищеності ПЗ, за рахунок недоліків апаратних та програмних методів при окремому їх викори-станні. Тому актуальним є підвищення рівня захищеності ПЗ. Метою магістерської дисертації є підвищення рівня захисту ПЗ за рахунок поєднання програмного методу ліцензування та апаратного ключа (апаратного методу), що дозволить уникнути недоліків, які мають програмні та апаратні методи захисту при окремому їх використанні. Об'єкт дослідження: захист програмного забезпечення від несанкціонованого використання. Предмет дослідження: програмна реалізація розробленого методу захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що з метою підвищення рівня захисту ПЗ було об'єднано апаратні та програмні методи захисту ПЗ. Розроблений комбінований метод забезпечує підвищений рівень захисту за рахунок використання апаратного ключа для збереження ключів активації ліцензій та за рахунок використання програми управління ліцензіями. Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод захисту ПЗ рекомендовано використовувати для ПЗ промислових масштабів Ключові слова: електронний ключ, програмне забезпечення, пз, захист програмного забезпечення, ліцензування програмного забезпечення Атестаційна робота складається: з 80 стор. пояснювальної записки та 3 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Радіоелектронний комплекс для визначення надійності структурно-конструкційних елементів радіоелектронних апаратів

Автор: Кулик Вікторія Олександрівна Група: РІ-61м Керівник: Уваров Борис Михайлович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. Елементи електронної структури (ЕЕС) РЕА мають властивість нагріватись, наслідком чого може бути виникнення їх відмов. Мета дослідження. Удосконалення методів дослідження температурних режимів ЕЕС для визначення надійності РЕА. Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили його логіку та структуру: дослідити температурні режими у структурно-конструкційних модулях (СКМ) за допомогою спеціального ПЗ; розробити апаратну частину для визначення температур ЕЕС та віртуальний пристрій для вимірювання температури на ДП. Об’єктом дослідження є температура електричної друкованої структури на СКМ. Предметом дослідження є методи визначення температури у СКМ. Методи дослідження: Проектування в програмному середовищі LabVIEW. Метод дослідження температурних режимів на друкованих платах за допомогою програм TermoAss2015 та TempPlat2015. Наукова новизна одержаних результатів. Змодельовано апаратну частину для визначення температурного режиму друкованої плати. Розроблено віртуальний пристрій для вимірювання температур ЕЕС та порівняно результати з дослідженнями, що були проведені за допомогою спеціального програмного забезпечення. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в розробці віртуального пристрою для зручного вимірювання температури на друкованих платах. Ключові слова: сул температура, надійність, термістори, теплові режими Атестаційна робота складається: з 95 стор. пояснювальної записки та 1 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Метод десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів

Автор: Корж Анатолій Олексійович Група: РІ-61м Керівник: Коваль Анатолій Васильович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Об’єкт дослідження — свинцево-кислотні акумулятори. Предмет дослідження — явище сульфатації свинцево-кислотних акумуляторів. Мета роботи — перевірка ефективності методу десульфатації свинцево-кислотних акумуляторів. Метод дослідження — експериментальний. Основною причиною виходу з ладу свинцево-кислотних акумуляторів є сульфатація пластин. Вважається, що це природній процес старіння акумулятора. Проте останнє десятиліття є думка, що сульфатація має зворотній характер, якщо подавати на акумулятор імпульси певної форми. У роботі наведено характер поведінки акумулятора під час відновлення імпульсними струмами. Описані електрохімічні процеси, що водночас відбуваються. Запропоновано спосіб діагностики стану акумулятора за формою переколивань імпульсу десульфатуючого пристрою та напрямок подальших досліджень відновлення свинцево-кислотних акумуляторів імпульсним методом. Наведені рекомендації щодо конструювання десульфататорів. Дослідження можуть бути використані на СТО, заводах із виробництва акумуляторів та автовласниками. Ключові слова: сульфатація, десульфатація, десульфататор, свинцево-кислотний акумулятор, свинцева пластина, сульфат свинцю, крисали сульфату свинцю Атестаційна робота складається: з 134 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Моделювання електромагнітнокристалічних фільтрів за допомогою штучних нейронних мереж

Автор: Ковбич Антон Олександрович Група: РІ-62м Керівник: Адаменко Юлія Федорівна Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Об’єкт дослідження — електромагнітнокристалічні неоднорідності. Предмет дослідження — синтез електромагнітних кристалів за допомогою штучної нейронної мережі. Мета роботи — дослідження можливості використання штучних нейронних мереж для cтворення структури електромагнітнокристалічних неоднорідностей та підтвердження цієї можливості на практиці. Розглянуто теоретичні засади електромагнітних кристалів, штучних нейронних мереж, можливостей та особливостей їх побудови на комп’ютері, існуючі рішення для спрощення та автоматизації цього процесу. У результаті виконання роботи розроблено моделі штучної нейронної мережі для окремих неоднорідностей, які дозволяють отримувати геометричні розміри структур за бажаними частотними характеристиками. Проведено перевірку роботи цих моделей. Результати магістерської дисертації стануть основою для подальших досліджень у напрямку синтезу конструкцій частото-вибірних пристроїв на основі електромагнітних кристалів за заданими характеристиками за допомогою штучних нейронних мереж. За темою магістерської дисертації опубліковано такі праці: тези в рамках сьомої міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи» 2018 року під назвою «Синтез квазізосереджених реактивних елементів на основі кристалоподібних структур за допомогою штучної нейронної мережі»; тези в рамках першої всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Радіоелектроніка в ХХІ столітті» 2018 року під назвою «Синтез індуктивної електромагінтнокристалічної неоднорідності за допомогою штучної нейронної мережі». Ключові слова: електромагнітний кристал, електромагнітнокристалічна неоднорідність, штучна нейронна мережа, смуговий фільтр, нвч, мікросмужкова лінія, cst microwave studio Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 2 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці радіоелектронної апаратури

Автор: Клімук Олександр Олександрович Група: РІ-62м Керівник: Уваров Борис Михайлович Рівень освіти: Магістр Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка Спеціалізація: Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки Анотація: Актуальність теми. В процесі розробки конструкцій радіоелектронної апаратури постійно виникає необхідність розрахунку і аналізу тепловиділення, актуальним є оптимальні теплові параметри блоку РЕА. Мета дослідження. Метою роботи є оптимізація показників надійності, що визначаються тепловими режимами в блоці РЕА. Для реалізації поставленої мети були сформульовані такі завдання дослідження, що визначили логіку дослідження та його структуру: дослідити методи розрахунку температур в блоках РЕА; створити математичну модель теплообміну в блоці РЕА та за допомогою сучасної мови програмування розробити програмний продукт; Об’єкт дослідження — температура комірок блоку РЕА. Предмет дослідження — модель теплообміну в блоці РЕА Методи дослідження: При вирішенні задач роботи застосовувались такі методи: математичне моделювання теплових процесів в РЕА, комп’ютерне моделювання в середовище Mathcad, комп’ютерне моделювання за допомогою мови програмування JavaScript. Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в розробці методики оптимізації розрахунку усереднених температур чарунок у блоці РЕА, створена програма, в порівняні з іншими САПР, дозволяє зменшити час розробки РЕА. Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в створенні програми, що може бути складовою у САПР блока РЕА з оптимальною компоновкою. Ключові слова: температура, надійність, оптимізація, теплові режими Атестаційна робота складається: з 101 стор. пояснювальної записки та 4 дод. Пояснювальна записка: Повний текст

Pages

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій